Reklama:

Panadol Rapid

Substancja czynna: Paracetamolum 500 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki musujące , 500 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Panadol Rapid

500 mg, tabletki musujące

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Panadol i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Panadol Rapid w postaci tabletek musujących zawiera paracetamol - substancję o działaniu

   przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Ze względu na szybsze wchłanianie, działanie paracetamolu w tabletkach musujących może wystąpić szybciej w porównaniu ze zwykłymi tabletkami

   zawierającymi paracetamol.

   Wskazaniem do stosowania leku Panadol Rapid jest ból różnego pochodzenia o umiarkowanym nasileniu, np.: ból głowy, w tym migrena i ból napięciowy, ból zębów, nerwoból, ból kręgosłupa, ból reumatyczny i mięśniowy, ból menstruacyjny, ból gardła, oraz gorączka i ból związane

   z przeziębieniem lub grypą.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Rapid Kiedy nie stosować leku Panadol Rapid:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

  (wymienionych w punkcie 6),

 • w przypadku choroby alkoholowej,

 • w razie ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Lek zawiera paracetamol. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

  Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol takimi jak leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu objawów grypy i przeziębienia.

  Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku i stosować się do zaleceń w niej zawartych.

  Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • niewydolności wątroby i nerek,

 • niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej),

 • pacjentów z niedowagą lub niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji,

 • pacjentów regularnie spożywających alkohol (może konieczne będzie całkowite zaprzestanie przyjmowania tego produktu lub zredukowania dawki),

 • ciężkiej infekcji (posocznicy), która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in.:

 • głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie,

 • uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,

 • ogólnie złe samopoczucie.

  Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane powyżej objawy.

  Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent cierpi na przewlekłe bóle głowy.

  W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie

  pijących alkohol. Istniejąca choroba wątroby zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby związanego ze stosowaniem paracetamolu.

  Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

  Dzieci

  Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat lub masie ciała poniżej 50 kg, ponieważ tabletek musujących Panadol Rapid, 500 mg, nie można dzielić.

  Panadol Rapid a inne leki

  Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

  Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

  Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), kolestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych,

  przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

  Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

  Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Panadol Rapid można stosować w czasie ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy przyjmować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę, przez jak najkrótszy czas i jak najrzadziej.

  Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy pacjentka potrzebuje częściej przyjmować lek. Tak jak inne leki, lek powinien być stosowany w okresie ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności.

  Paracetamol przenika do mleka matki w ilościach niemających znaczenia klinicznego. Dostępne dane nie wykazują przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania leku. Tak jak inne leki, lek powinien być stosowany w okresie karmienia piersią tylko w razie zdecydowanej konieczności.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Panadol Rapid nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Lek zawiera sorbitol i sód Sorbitol

  Lek zawiera 50 mg sorbitolu w każdej tabletce. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono

  wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.

  Sód

  1 tabletka zawiera 427 mg sodu, co odpowiada 21,4% (42,8% przy 2 tabletkach) zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych.

  1. Jak stosować lek Panadol Rapid

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

   farmaceuty lub pielęgniarki.

   Wyłącznie do podania doustnego.

   Lek stosuje się doustnie rozpuszczony w połowie szklanki wody.

   Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg)

   1 - 2 tabletki, nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby.

   Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4000 mg (8 tabletek) w dawkach podzielonych.

   Dzieci w wieku 12 lat (o masie ciała 42 kg)

   Dawkę leku ustala się w zależności od wieku i masy ciała dziecka. Jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg/kg masy ciała:

   dla dziecka w wieku 12 lat (42 kg) - 1 tabletka (500 mg)

   nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby.

   Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg mc./24 h w dawkach podzielonych jw. Nie więcej niż 4 dawki w ciągu 24 h.

   W razie jakichkolwiek wątpliwości co do dawkowania opiekun dziecka powinien zasięgnąć porady lekarza.

   Dzieci w wieku poniżej 12 lat lub masie ciała poniżej 50 kg

   Nie zaleca się stosowania.

   W razie potrzeby należy podać Panadol w zawiesinie przeznaczony dla dzieci od 3. miesiąca życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do dawkowania zasięgnąć porady lekarza.

   Nie stosować dawki większej niż zalecana , nie częściej niż co 4 godziny.

   Należy zawsze stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez możliwie najkrótszy czas.

   Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Panadol Rapid

   W każdym przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre i nie zaobserwowano żadnych objawów zatrucia, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej i jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina, można sprowokować wymioty. Podać 60-100 g węgla aktywnego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

   Przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

   Pominięcie zastosowania leku Panadol Rapid

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, Panadol Rapid może powodować działania niepożądane.

   Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

 • reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

 • wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej objawiającej się ostrą uogólnioną wysypką krostkową lub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką

  i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem się dużych płatów naskórka oraz gorączką,

 • problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

 • sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

 • zaburzeń czynności wątroby.

  Powyższe reakcje występują bardzo rzadko t.j. u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów. Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Panadol Rapid

  2. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Panadol Rapid

 • Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu.

 • Pozostałe składniki to: sorbitol, sacharynę sodową, sodu wodorowęglan, powidon, sodu laurylosiarczan, dimetykon, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda lek Panadol Rapid i co zawiera opakowanie

Lek Panadol Rapid ma postać białych tabletek. Opakowanie zawiera 12 lub 24 tabletki musujące.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189

60-533 Poznań

tel. (22) 576 96 00

Wytwórca

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited Knockbrack

Dungarvan Co. Waterford Irlandia

FAMAR S.A.

7 Anthousa Av. 15344 Pallini Attiki

Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Reklama: