Reklama:

Apo-Napro

Substancja czynna: Naproxenum 250 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 250 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Apo-Napro, 250 mg, tabletki Apo-Napro, 500 mg, tabletki Naproxenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Kiedy nie stosować leku Apo-Napro:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na naproksen, naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

 • jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia żołądka lub jelit np. wrzód lub krwawienie

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek

 • jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy NLPZ lub inne leki przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

 • jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży.

  Jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Apo-Napro należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek reakcje nadwrażliwości

 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek, wątroby lub serca

 • jeśli u pacjenta występuje choroba żołądka lub jelit (choroba przewodu pokarmowego), w tym owrzodzenia, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna

 • jeśli u pacjenta występuje astma

 • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia krwi

 • jeśli u pacjenta wykonywano badania czynności wątroby lub nadnerczy

 • jeśli u pacjenta występuje uogólniony toczeń rumieniowaty lub mieszana choroba tkanki łącznej, które są zaburzeniami układu odpornościowego, z objawami bólu stawów, zmęczeniem i wysypką

 • jeśli kobieta planuje ciążę, ma trudności z zajściem w ciążę lub poddawana jest badaniom w związku z niepłodnością

 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

  Ryzyko zawału serca: leki takie jak Apo-Napro, mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub przedłużać czasu leczenia.

  Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, pacjent przebył udar lub podejrzewa, że występuje ryzyko tych zaburzeń (na przykład, jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu lub palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

  Dzieci i młodzież

  Apo-Napro nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat w żadnym wskazaniu, z wyjątkiem młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

  Apo-Napro a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to ważne, gdyż naproksen może wpływać na działanie innych leków. Należy poinformować lekarza, zwłaszcza jeśli pacjent stosuje następujące leki:

 • leki stosowane w leczeniu ostrej dny moczanowej, takie jak probenecyd

 • leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak pochodne hydantoiny

 • leki stosowane w leczeniu lub zapobieganiu zwiększonego krzepnięcia krwi, takie jak leki przeciwzakrzepowe lub leki przeciwpłytkowe

 • leki stosowane w leczeniu zakażeń, takie jak sulfonoamidy lub fluorochinolony

 • leki stosowane w leczeniu niewydolności serca, takie jak furosemid, inne leki moczopędne lub glikozydy nasercowe

 • leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak sole litu lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak fluoksetyna

 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, takie jak propranolol i inne leki beta-adrenolityczne oraz inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. ACE)

 • leki stosowane w leczeniu łuszczycy, takie jak metotreksat

 • leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów, takie jak kortykosteroidy

 • leki przeciwdziałające odrzuceniu przeszczepu, takie jak cyklosporyna i takrolimus

 • inne leki z grupy NLPZ lub leki przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy

 • mifepryston, który jest zazwyczaj stosowany w leczeniu szpitalnym. Po zastosowaniu mifeprystonu powinno upłynąć co najmniej 8 do 12 dni do rozpoczęcia leczenia naproksenem.

 • zydowudynę, lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV

 • kwas acetylosalicylowy stosowany w celu zapobiegania zakrzepom krwi.

  Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji ma miejsce lub w razie wątpliwości, przed zastosowaniem leku Apo-Napro należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Apo-Napro z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Jednoczesne stosowanie leku Apo-Napro z jedzeniem lub piciem nie wpływa na jego działanie.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • Nie należy przyjmować leku Apo-Napro podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, ponieważ może to zaszkodzić dziecku.

 • Nie należy stosować leku Apo-Napro w okresie karmienia piersią.

 • Naproksen może powodować trudności z zajściem w ciążę. Należy poinformować lekarza o planowaniu ciąży lub trudnościach z zajściem w ciążę.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Podczas stosowania leku Apo-Napro pacjent może mieć trudności z koncentracją. Lek może powodować zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia widzenia lub depresję. Jeśli wystąpią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

  Apo-Napro zawiera sód.

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  1. Zalecana dawka dobowa, to:

  2. W chorobach reumatycznych:

 • Dawka wynosi od 500 mg do 1 g w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.

 • Jeśli u pacjenta występuje silny ból w nocy lub sztywność poranna, lekarz może zalecić zmianę dawki.

  W zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych i bolesnym miesiączkowaniu:

 • Pierwsza dawka wynosi 500 mg (dwie tabletki 250 mg).

 • Następnie stosuje się jedną tabletkę (250 mg), co 6 do 8 godzin, w zależności od potrzeb.

  W gorączce różnego pochodzenia:

  Zalecana dawka, to:

 • 250 mg (1 tabletka 250 mg), co 8 godzin, w zależności od potrzeb. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3-5 dni.

  W ostrej dnie moczanowej:

 • Pierwsza dawka wynosi 750 mg (trzy tabletki po 250 mg).

 • Następnie stosuje się jedną tabletkę (250 mg), co 8 godzin aż do ustąpienia napadu.

  Dzieci (w wieku powyżej 5 lat) z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów:

 • Dawka wynosi 10 mg/kg masy ciała na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

 • Należy poprosić lekarza lub farmaceutę o pomoc w obliczeniu dawki dla dziecka.

  Lekarz powinien zalecić najwłaściwszą postać farmaceutyczną i moc, w zależności od wieku, masy ciała i dawkowania.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Pacjent może otrzymać mniejszą dawkę leku. Lekarz zadecyduje, jaka dawka jest najlepsza dla pacjenta.

  Stosowanie u dzieci i młodzieży

  Apo-Napro nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat w żadnym wskazaniu, z wyjątkiem młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

  Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

  Pacjent może otrzymać mniejszą dawkę leku. Lekarz zadecyduje, jaka dawka jest najlepsza dla pacjenta.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Apo-Napro

  W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku wraz z pozostałymi tabletkami.

  Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: ból głowy, senność, zgaga, niestrawność, nudności lub wymioty.

  Pominięcie zastosowania leku Apo-Napro

  Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić najszybciej, jak to jest możliwe, a następną dawkę, należy przyjąć o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Apo-Napro

  Lek Apo-Napro należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz. Odstawienie leku bez porozumienia z lekarzem może być niebezpieczne.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  1. Zgłaszanie działań niepożądanych

  2. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

   Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   1. Co zawiera lek Apo-Napro

    • Substancją czynną jest naproksen.

    • Pozostałe składniki to: metyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

    Jak wygląda lek Apo-Napro i co zawiera opakowanie

    Apo-Napro, 250 mg: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki [12,7 mm x 7,9 mm] i gładkie po obu stronach.

    Apo-Napro, 500 mg: białe, obustronnie wypukłe tabletki o kształcie kapsułki [17,5 mm x 7,1 mm] rozdzielonej linią podziału po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

    Lek Apo-Napro dostępny jest w blistrach zawierających 30 lub 90 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

    Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

    Podmiot odpowiedzialny:

    Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

    ul. Sokratesa 13D lok.27 01-909 Warszawa Polska

    Wytwórca/Importer:

    APL Swift Services (Malta) Limited

    HF26, Hal Far Industrial Estate Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta

    Generis Farmacêutica, S.A.

    Rua João de Deus, no 19

    Venda Nova, 2700-487 Amadora Portugalia

    Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.2023

 • Reklama: