Reklama:

Alerdes

Substancja czynna: Desloratadinum 5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 5 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Alerdes, 5 mg, tabletki powlekane

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Alerdes i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Alerdes

  2. Lek Alerdes zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym.

   Jak działa lek Alerdes

   Lek Alerdes jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

   Kiedy należy stosować lek Alerdes

   Lek Alerdes łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, na przykład, katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Do objawów należą: kichanie, swędzenie lub wydzielina z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

   Lek Alerdes jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

   Złagodzenie tych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

   Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alerdes

  4. Kiedy nie stosować leku Alerdes

 • jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub na loratadynę.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Alerdes należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

  Dzieci i młodzież

  Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

  Alerdes a inne leki

  Nie są znane interakcje leku Alerdes z innymi lekami.

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Lek Alerdes z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Lek Alerdes można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Alerdes z alkoholem.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Nie zaleca się stosowania leku Alerdes w okresie ciąży lub karmienia piersią.

  Płodność

  Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

  Lek Alerdes zawiera laktozę

  Lek Alerdes zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  1. Jak stosować lek Alerdes

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

   Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

   Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy połykać w całości.

   Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

   Nie należy stosować leku Alerdes dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alerdes

   Lek Alerdes należy przyjmować tylko tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić poważne zaburzenia. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Alerdes, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

   Pominięcie zastosowania leku Alerdes

   W razie nieprzyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Alerdes

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk). Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku

   i natychmiast zgłosić się do lekarza.

   W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednak uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

   W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane: Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów

 • zmęczenie,

 • suchość w jamie ustnej,

 • ból głowy.

  Dorośli

  Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

  Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów

 • ciężkie reakcje alergiczne,

 • szybkie bicie serca,

 • wymioty,

 • zawroty głowy,

 • bóle mięśni,

 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową,

 • wysypka,

 • bóle brzucha,

 • rozstrój żołądka,

 • senność,

 • omamy,

 • zapalenie wątroby,

 • kołatanie lub nieregularne bicie serca,

 • nudności,

 • biegunka,

 • bezsenność,

 • drgawki,

 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

  Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • nietypowe osłabienie,

 • zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych,

 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca, i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium,

 • zmiana w sposobie bicia serca,

 • nietypowe zachowanie,

 • zachowanie agresywne,

 • zwiększenie masy ciała,

 • zwiększony apetyt.

  Dzieci

  Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • wolne bicie serca,

 • nietypowe zachowanie,

 • zachowanie agresywne,

 • zmiana w sposobie bicia serca,

 • zwiększenie masy ciała,

 • zwiększony apetyt.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

  Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa leku.

  1. Jak przechowywać lek Alerdes

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Alerdes

 • Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.

 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka: hypromeloza 6 mPa·s, tytanu dwutlenek (E 171), talk, indygotyna (E 132), lak, makrogol 6000.

Jak wygląda lek Alerdes i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 5 mg leku Alerdes są niebieskie, okrągłe i obustronnie wypukłe. Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Symphar Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65

00-667 Warszawa

Wytwórca

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos, Madrid Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: