Reklama:

Fungotac

Substancja czynna: Clotrimazolum 10 mg/g
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople do uszu roztwór
Reklama:

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Fungotac, 10 mg/ml, krople do uszu, roztwór

Clotrimazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Fungotac i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Fungotac ma postać kropli, roztworu do uszu. Substancją czynną leku Fungotac jest klotrymazol, należący do leków z grupy imidazoli. Fungotac ma działanie przeciwgrzybiczne, zwalcza przyczynę zakażeń grzybiczych uszu.

   Wskazania do stosowania

   Grzybicze zakażenia ucha zewnętrznego i środkowego wywołane działaniem drożdży (z rodzaju

   Candida), pleśni (z rodzaju Aspergillus) oraz innych grzybów.

   W przypadku wątpliwości czy występujące u pacjenta objawy wskazują na zakażenie grzybicze ucha, należy zwrócić się do lekarza.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fungotac Kiedy nie stosować leku Fungotac

  4. Jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Fungotac należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

   Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego do ucha. Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

   Fungotac a inne leki

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   Brak danych.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Ciąża

   W czasie ciąży stosowanie leku jest możliwe wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza.

   Karmienie piersią

   U kobiet karmiących piersią stosowanie leku jest możliwe tylko na zlecenie i pod nadzorem lekarza.

   Wpływ na płodność

   Nie prowadzono badań dotyczących wpływu stosowania klotrymazolu na płodność u ludzi, jednak badania na zwierzętach nie wykazały wpływu klotrymazolu na płodność.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  5. Jak stosować lek Fungotac

  6. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego do ucha.

   W przypadku zakażenia grzybiczego ucha, należy stosować do wnętrza ucha 2 lub 3 krople leku Fungotac od dwóch do trzech razy na dobę.

   Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości.

   Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fungotac

   Brak doniesień o przypadkach przedawkowania klotrymazolu stosowanego miejscowo. W razie połknięcia leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Pominięcie zastosowania leku Fungotac

 • Jeżeli dawka leku zostanie pominięta, należy przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym.

 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 1. Możliwe działania niepożądane

 2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Jeśli po zastosowaniu leku Fungotac wystąpi reakcja alergiczna, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami reakcji alergicznej mogą być omdlenia, osłabienie, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka, wysypka (pokrzywka).

  Częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych

  Po zastosowaniu leku Fungotac mogą wystąpić pęcherze, uczucie dyskomfortu i ból, obrzęk, zaczerwienienie (rumień), podrażnienie, złuszczanie/łuszczenie się, świąd, wysypka, uczucie kłucia i pieczenia.

  Zgłaszanie działań niepożądanych`

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

  Tel. +48 22 49-21-301

  Fax: +48 22 49-21-309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 3. Jak przechowywać lek Fungotac

 4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fungotac

Substancją czynną leku jest klotrymazol. 1 ml roztworu zawiera 10 mg klotrymazolu.

Pozostałe składniki to: makrogol 400; kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH do 4,5-7,0), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH do 4,5-7,0).

Jak wygląda lek Fungotac i co zawiera opakowanie

Lek ma postać przezroczystego, bezbarwnego do lekko żółtawego roztworu. Wielkość opakowania

Opakowanie leku to butelka z HDPE zabezpieczona zakrętką z HDPE, z zabezpieczeniem

gwarancyjnym, zawierająca 20 ml roztworu, z dołączonym kroplomierzem z LDPE, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4

44 -100 Gliwice

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

Wytwórca

Laboratórios Basi –Indústria Farmacêutica S.A.

Parque Industrial Manuel Lourenco Ferriera lotes 15 e 16 3450-232 Mortágua

Portugalia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: