Reklama:

Metronidazol Polpharma

Substancja czynna: Metronidazolum 500 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 500 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Metronidazol Polpharma, 500 mg, tabletki

Metronidazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

  niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje

  2. Metronidazol Polpharma jest lekiem o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym. Lek stosuje się u dorosłych i dzieci w:

   • leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium, ziarniakami beztlenowymi i Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium;

   • zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym spowodowanym bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus;

   • leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, zakażenie krwi zwane bakteriemią, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych);

   • rzęsistkowicy układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn;

   • bakteryjnym zapaleniu pochwy;

   • chorobach wywołanych przez pierwotniaki - pełzakowicy (ameboza) oraz giardiazie (lambliozie);

   • ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł; ostrych zakażeniach okołozębowych;

   • owrzodzeniach kończyn dolnych i odleżynach (zakażenia bakteriami beztlenowymi);

   • w połączeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem bakteriami Helicobacter pylori.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma Kiedy nie stosować leku Metronidazol Polpharma:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

   • w pierwszym trymestrze ciąży.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Metronidazol Polpharma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

   Należy zachować szczególną ostrożność i powiedzieć o tym lekarzowi, stosując lek Metronidazol Polpharma:

   • jeśli u pacjenta występuje czynna lub przewlekła choroba ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (mózgu, rdzenia kręgowego lub nerwów);

   • jeśli u pacjenta w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn, zawroty głowy, niezborność ruchów lub drgawki);

   • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 3);

   • jeśli pacjent przyjmuje równocześnie leki przeciwzapalne zwane kortykosteroidami oraz gdy pacjent jest podatny na występowanie obrzęków;

   • jeśli u pacjenta przed i po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym. W razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu, pacjent taki powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.

    W czasie leczenia lekarz będzie kontrolować obraz krwi, w szczególności liczbę leukocytów (białe krwinki). Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

    W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zakażenie pochwy, jelit lub jamy ustnej wywołane drożdżakami. W takich przypadkach należy zwrócić się do lekarza, który przepisze odpowiedni lek przeciwgrzybiczy.

    Metronidazol nie wykazuje bezpośredniego działania bakteriobójczego w stosunku do bakterii tlenowych i względnych beztlenowców.

    Pomimo eliminacji bakterii powodujących rzęsistkowicę zakażenie może nadal się utrzymywać.

    W czasie leczenia metronidazolem i przez co najmniej 48 godzin po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz

    „Metronidazol Polpharma z jedzeniem, piciem i alkoholem”).

    Metronidazol może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), dehydrogenazy mleczanowej (LDH), stężenia trójglicerydów i glukozy we krwi).

    W czasie leczenia metronidazolem mogą niekiedy wystąpić pęcherzowe reakcje skórne, czasami śmiertelne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka (patrz punkt 4). Jeśli wystąpią objawy grypopodobne, postępująca wysypka (często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych), należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

    Lek może powodować ciemniejsze zabarwienie moczu.

    Podczas stosowania leków zawierających metronidazol u pacjentów z zespołem Cockayne'a, odnotowano przypadki ciężkiej hepatotoksyczności (ostrej niewydolności wątroby), w tym przypadki zakończone zgonem.

    U pacjentów z zespołem Cockayne'a lekarz powinien w trakcie leczenia metronidazolem oraz po jego zakończeniu kontrolować czynność wątroby.

    Należy natychmiast poinformować lekarza i przerwać przyjmowanie leku Metronidazol Polpharma, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy:

    • ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry.

    Metronidazol Polpharma a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu:

   • doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol, warfaryna);

   • soli litu (leki stosowane w chorobach psychicznych);

   • terfenadyny i astemizolu (leki przeciwalergiczne);

   • disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu); leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii disulfiramem;

   • leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital);

   • leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna);

   • 5-fluorouracylu lub busulfanu (leki stosowane w leczeniu nowotworów);

   • cyklosporyny (lek stosowany u pacjentów po przeszczepach).

    Metronidazol Polpharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

    Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

    Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia może wywołać niepożądane reakcje, takie jak: uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, przyspieszoną czynność serca.

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

    Ciąża

    Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa ryzyko szkodliwego działania na płód.

    Karmienie piersią

    Metronidazol przenika do mleka ludzkiego, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu. W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak lekarz zadecyduje, że leczenie tym lekiem jest konieczne - należy zaprzestać karmienia piersią.

    Wpływ na płodność

    Brak danych.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Metronidazol Polpharma może powodować senność, zawroty głowy, dezorientację, omamy, drgawki lub przemijające zaburzenia widzenia. Zaleca się, aby nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.

    Lek Metronidazol Polpharma zawiera glukozę

    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  4. Jak stosować lek Metronidazol Polpharma

  5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

   Ze względu na ryzyko toksycznego działania (mutagenności) u ludzi, lekarz dokładnie rozważy czy możliwe będzie stosowanie metronidazolu dłużej niż przez zwykle zalecany czas.

   Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

   Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 g w dawce jednorazowej, następnie 500 mg co 8 godzin w okresie 24 godzin przed zabiegiem; po zabiegu podawanie dożylne lub doodbytnicze metronidazolu do momentu, gdy pacjent może przyjmować tabletki.

   Dzieci w wieku poniżej 12 lat: 20-30 mg/kg masy ciała (mc.) w postaci pojedynczej dawki podanej 1-2 godziny przed zabiegiem.

   Wcześniaki urodzone przed 40. tygodniem ciąży: 10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej przed operacją.

   Zakażenia bakteriami beztlenowymi

   Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi. Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni.

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 250-500 mg 3 razy na dobę.

   Dzieci w wieku powyżej 8 tygodni do 12 lat: zwykle dawka dobowa wynosi 20-30 mg/kg mc. jako dawka pojedyncza lub podzielona na dawki wynoszące 7,5 mg/kg mc. podawane co 8 godzin. Dawka dobowa może być zwiększona do 40 mg/kg mc., w zależności od nasilenia zakażenia. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 7 dni.

   Dzieci w wieku poniżej 8. tygodnia życia: 15 mg/kg mc. na dobę jako dawka pojedyncza lub podzielona na dawki wynoszące 7,5 mg/kg mc. podawane co 12 godzin.

   U wcześniaków urodzonych przed 40. tygodniem ciąży kumulacja metronidazolu może ujawnić się podczas pierwszego tygodnia życia, dlatego lekarz będzie kontrolował stężenie metronidazolu w surowicy po kilku dniach stosowania.

   Rzęsistkowica

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 2000 mg w pojedynczej dawce lub w dawce 250 mg 3 razy na dobę przez 7 dni lub 500 mg dwa razy na dobę przez 5-7 dni.

   Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych.

   Dzieci w wieku poniżej 10 lat: 40 mg/kg mc. doustnie w dawce pojedynczej lub 15-30 mg/kg mc. na dobę podzielone na 2-3 dawki przez 7 dni. Pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 2000 mg.

   Bakteryjne zapalenie pochwy

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 500 mg rano i wieczorem przez 7 dni lub 2000 mg jednorazowo.

   Pełzakowica (ameboza)

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 500 mg do 750 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat: 200 mg do 400 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni.

   Dzieci w wieku od 3 do 7 lat: 100 mg do 200 mg cztery razy na dobę, przez 5-10 dni.

   Dzieci w wieku od 1 do 3 lat: 100 mg do 200 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni.

   Alternatywny sposób dawkowania w tym wskazaniu (dawka wyrażona w mg na kg mc.):

   Dzieci w wieku od 1 do 10 lat: 35-50 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych, przez 5 do 10 dni, nie przekraczając 2400 mg na dobę.

   Giardiaza (lamblioza)

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 2000 mg raz na dobę przez 3 dni lub 500 mg dwa razy na dobę

   przez 7 do 10 dni.

   Dzieci w wieku od 7 do 10 lat: 1000 mg raz na dobę przez 3 dni.

   Dzieci w wieku od 3 do 7 lat: 600 mg do 800 mg raz na dobę przez 3 dni. Dzieci w wieku od 1 do 3 lat: 500 mg raz na dobę przez 3 dni.

   Alternatywny sposób dawkowania w tym wskazaniu (dawka wyrażona w mg na kg mc.): 15-40 mg/kg mc. na dobę, podzielone na 2-3 dawki.

   Leczenie zakażenia bakteriami Helicobacter pylori (zwane eradykacją)

   Metronidazol powinien być stosowany przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori.

   Dorośli: 500 mg 2-3 razy na dobę przez 7-14 dni.

   Dzieci i młodzież: 20 mg/kg mc. na dobę nie przekraczając 500 mg dwa razy na dobę przez 7-14 dni.

   Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł Dorośli: 250 mg 3 razy na dobę przez 3 dni.

   Dzieci: 35-50 mg/kg mc. na dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 3 dni.

   Ostre zakażenia okołozębowe

   Dorośli i młodzież w wieku powyżej 17 lat: 250 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni. Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat: 200-250 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni. Dzieci w wieku od 7 do 9 lat: 100 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni.

   Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 100 mg 2 razy na dobę przez 3-7 dni. Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 50 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni.

   Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny Dorośli: 500 mg 3 razy na dobę przez 7 dni.

   Sposób podawania

   Podanie doustne.

   UWAGA! Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom.

   Dostępny jest też lek w postaci tabletek o mocy 250 mg oraz roztwór do wstrzykiwań i infuzji. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

   Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

   U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub encefalopatią wątrobową może dochodzić do kumulowania się leku w organizmie, dlatego lekarz zaleci zmniejszenie dawki dobowej do jednej trzeciej, podawanej raz na dobę.

   Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

   Zmniejszenie dawek leku u tych pacjentów nie jest konieczne.

   U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin trwania dializy, dlatego natychmiast po dializie metronidazol powinien być podany powtórnie.

   U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej, nie ma

   konieczności zmian w dawkowaniu.

   Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

   Lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania dużych dawek.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Polpharma

   W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

   Pominięcie zastosowania leku Metronidazol Polpharma

   W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nieprzyjętej w stosownym czasie.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są takie same, jak u dorosłych.

   Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Metronidazol Polpharma i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

   • działania niepożądane występujące rzadko (występują u mniej niż 1 do 1 000 osób):

    • anafilaksja (ciężka reakcja uczuleniowa; objawy to np. świąd, obrzęk, duszność, zaburzenia czynności serca, zawroty głowy);

   • działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób):

    • agranulocytoza (brak we krwi białych krwinek zwanych granulocytami), neutropenia (niedobór granulocytów), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), pancytopenia (niedobór krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi). Objawami tych zaburzeń krwi są między innymi gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa),

    • encefalopatia (zaburzenia mózgu; objawy to np. sztywność karku, dezorientacja, gorączka, ból głowy, omamy, paraliż, nadwrażliwość na światło, zaburzenia wzroku i ruchu);

   • działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

    • obrzęk naczynioruchowy (objawy to np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania),

    • pokrzywka,

    • gorączka

    • ostra niewydolność wątroby u pacjentów z zespołem Cockayne'a (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

   Pozostałe działania niepożądane

   Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia psychotyczne, w tym splątanie i omamy;

 • podostry zespół móżdżkowy (objawy to np. zaburzenia koordynacji ruchowej, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs i drżenie);

 • senność, zawroty głowy, drgawki, bóle głowy;

 • zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie i krótkowzroczność, w większości przypadków przemijające;

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej), zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka i zapalenie trzustki, ustępujące po zaprzestaniu stosowania leku;

 • wysypka, wykwity krostkowe, świąd, zaczerwienienie;

 • bóle mięśni, bóle stawów;

 • ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością leku.

  Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych);

 • jadłowstręt;

 • obniżenie nastroju;

 • obwodowa neuropatia czuciowa (objawy to drętwienie, mrowienie, wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie) lub przemijające napady padaczkopodobne; w większości przypadków neuropatia ustępowała po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki;

 • aseptyczne zapalenie opon mózgowych;

 • neuropatia nerwu wzrokowego/zapalenie nerwu wzrokowego (objawy to np. ból oka, zaburzenia widzenia);

 • zaburzenia smaku, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, obłożony język, nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak ból w nadbrzuszu i biegunka;

 • rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (objawy to pęcherze przechodzące w nadżerki na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych), martwica

  toksyczno-rozpływna naskórka (zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni

  skóry) - patrz punkt 2. „Ostrzeżenia i środki ostrożności”;

 • ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe.

  Odnotowano przypadki niewydolności wątroby, wymagające przeszczepu, u pacjentów leczonych metronidazolem w połączeniu z innymi antybiotykami.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

  w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

   Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Metronidazol Polpharma

 • Substancją czynną leku jest metronidazol. Każda tabletka zawiera 500 mg metronidazolu.

 • Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, glukoza ciekła, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metronidazol Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy białej do żółtawej, podłużne, obustronnie wypukłe.

Opakowanie

Opakowanie zawiera 14, 20 lub 28 tabletek w blistrach z folii Aluminium/PVC, umieszczonych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

tel. + 48 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: