Reklama:

Metronidazol Aurovitas

Substancja czynna: Metronidazolum 500 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 500 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Metronidazol Aurovitas, 500 mg, tabletki powlekane

Metronidazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Metronidazol Aurovitas i w jakim celu się go stosuje

  2. Metronidazol Aurovitas to lek, który jest środkiem przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym. Jest stosowany u dorosłych i dzieci:

   • zapobieganie pooperacyjnym beztlenowym zakażeniom bakteryjnym;

   • leczenie zakażeń spowodowanych beztlenowcami (zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie kości i szpiku, gorączka połogowa, ropień miednicy, zakażenia ran po operacji);

   • rzęsistkowica układu moczowo-płciowego u kobiet i mężczyzn;

   • bakteryjne zapalenie pochwy;

   • choroby wywoływane przez pierwotniaki - ameboza i lamblioza;

   • ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł; ostre zakażenia przyzębia;

   • zakażenie Helicobacter pylori związane z wrzodem trawiennym w skojarzeniu z innymi zalecanymi produktami leczniczymi.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Aurovitas Kiedy nie stosować leku Metronidazol Aurovitas

   • jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w sekcji 6);

   • w pierwszym trymestrze ciąży.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Metronidazol Aurovitas należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o:

   • poważnym uszkodzeniu wątroby,

   • zaburzeniu tworzenia się krwi lub

   • chorobie mózgu, rdzenia kręgowego lub nerwów (układu nerwowego).

    Wówczas lekarz bardzo dokładnie określi, czy należy stosować lek Metronidazol Aurovitas.

    Jeśli podczas terapii pojawią się drgawki lub inne zaburzenia ze strony układu nerwowego (np. drętwienie kończyn), leczenie zostanie natychmiast zmienione.

    Jeśli wystąpi ciężka biegunka, która może być spowodowana ciężką chorobą jelita grubego zwaną

    „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego”, leczenie musi być natychmiast przerwane lub zmienione (patrz także punkt 4).

    Ponieważ długotrwałe stosowanie metronidazolu może zaburzać tworzenie się krwi (patrz punkt

    „Możliwe działania niepożądane”), podczas leczenia będzie monitorowana morfologia krwi pacjenta. Jeśli pacjent otrzymał ten lek, mocz może być ciemniejszy.

    U pacjentów z zespołem Cockayne'a podczas stosowania produktu zawierającego metronidazol zgłaszano przypadki ciężkiej toksyczności wątroby i (lub) ostrej niewydolności wątroby, w tym przypadki zakończone zgonem.

    U pacjentów z zespołem Cockayne'a, lekarz powinien często monitorować czynność wątroby podczas leczenia metronidazolem oraz w późniejszym okresie.

    Należy natychmiast poinformować lekarza i przerwać stosowanie metronidazolu, jeśli wystąpi:

   • Ból brzucha, anoreksja, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, zmęczenie, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, rzadkie lub twarde stolce lub swędzenie.

    Leczenie lekiem Metronidazol Aurovitas zwykle nie powinno być kontynuowane dłużej niż 10 dni; okres leczenia zostanie przedłużony tylko w wyjątkowych okolicznościach i jeżeli będzie to absolutnie konieczne. Powtórzenie terapii metronidazolem będzie ograniczone do przypadków, w których jest to absolutnie konieczne. W takim przypadku pacjent będzie szczególnie uważnie monitorowany.

    Lek Metronidazol Aurovitas a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Amiodaron (stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca)

    Po otrzymaniu tego leku należy monitorować czynność serca.

    Pacjent powinien udać się do lekarza, jeśli zauważy jakiekolwiek zaburzenia czynności serca, zawroty głowy lub omdlenia.

    Barbiturany (substancja czynna w tabletkach nasennych)

    Fenobarbital skraca czas działania metronidazolu; dlatego może być konieczne zwiększenie dawki metronidazolu.

    Tabletki antykoncepcyjne

    Pigułka antykoncepcyjna może być nieskuteczna podczas przyjmowania metronidazolu.

    Busulfan

    Metronidazolu nie należy podawać pacjentom otrzymującym busulfan, ponieważ w takim przypadku bardziej prawdopodobne jest wystąpienie działań toksycznych.

    Karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki)

    Stosowanie w skojarzeniu z karbamazepiną również wymaga ostrożności, ponieważ metronidazol może wydłużyć czas działania karbamazepiny.

    Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń żołądkowych)

    Cymetydyna może zmniejszać eliminację metronidazolu w pojedynczych przypadkach, a następnie prowadzić do zwiększenia stężenia metronidazolu w surowicy.

    Pochodne kumaryny (leki hamujące krzepnięcie krwi)

    Metronidazol może nasilać hamowanie krzepnięcia krwi wywołane przez pochodne kumaryny. Dlatego jeśli zażywasz lek, który hamuje krzepnięcie krwi (na przykład warfarynę), możesz potrzebować go mniej podczas leczenia metronidazolem.

    Cyklosporyna (lek stosowany w celu tłumienia niepożądanych reakcji immunologicznych) Gdy cyklosporyna jest podawana razem z metronidazolem, stężenie cyklosporyny we krwi może się zwiększyć, dlatego lekarz będzie musiał odpowiednio dostosować dawkę cyklosporyny.

    Disulfiram (stosowany w leczeniu odstawienia alkoholu)

    Jeśli pacjent przyjmuje disulfiram, nie może otrzymywać metronidazolu lub stosowanie disulfiramu musi być przerwane. Skojarzone stosowanie tych dwóch leków może prowadzić do stanów splątania aż do poważnego zaburzenia psychicznego (psychozy).

    Leki zawierające alkohol

    Patrz „Stosowanie leku Metronidazol Aurovitas z jedzeniem, piciem i alkoholem”.

    Fluorouracyl (lek przeciwnowotworowy)

    Podczas stosowania fluorouracylu razem z metronidazolem może być konieczne zmniejszenie dawki dobowej fluorouracylu, ponieważ metronidazol może prowadzić do zwiększenia stężenia fluorouracylu we krwi.

    Lit (stosowany w leczeniu chorób psychicznych)

    Leczenie preparatami litu wymaga szczególnie starannego monitorowania podczas leczenia metronidazolem, a dawka preparatu litu może wymagać ponownego dostosowania. Przed przyjęciem metronidazolu, dawka litu powinna być stopniowo zmniejszana lub powinno być przerwane leczenie litem.

    Mykofenolan mofetylu (stosowany w zapobieganiu reakcjom odrzucenia po przeszczepie narządu)

    Metronidazol może osłabiać jego działanie, dlatego zaleca się uważne monitorowanie działania tego leku.

    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki)

    Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie stosował metronidazol ostrożnie, ponieważ metronidazol może wydłużyć czas działania fenytoiny. Z drugiej strony fenytoina może osłabiać działanie metronidazolu.

    Takrolimus (stosowany w celu tłumienia niepożądanych reakcji immunologicznych)

    Należy sprawdzić stężenie tego leku we krwi i czynność nerek na początku leczenia metronidazolem i po jego zakończeniu.

    Stosowanie leku Metronidazol Aurovitas z jedzeniem, piciem i alkoholem

    Alkohol

    Nie wolno pić napojów alkoholowych ani przyjmować leków zawierających alkohol podczas przyjmowania metronidazolu i do 48 godzin po tym, ponieważ może to powodować reakcje nietolerancji, takie jak zawroty głowy i wymioty.

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że możesz być w ciąży lub planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

    Płodność

    Badania na zwierzętach wskazują tylko na potencjalny negatywny wpływ metronidazolu na męski układ rozrodczy tylko w przypadku podania dużych dawek znacznie przekraczających maksymalną zalecaną dawkę dla ludzi.

    Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

    Jeśli pacjentka stosuje środki antykoncepcyjne, należy zapoznać się z informacją „Lek Metronidazol Aurovitas a inne leki”.

    Ciąża

    Jeśli pacjentka jest w ciąży, lekarz nie będzie leczył pacjentki metronidazolem, chyba, że uzna to za absolutnie konieczne.

    Karmienie piersią

    Nie należy karmić piersią podczas leczenia metronidazolem i nie należy wznawiać karmienia piersią przez kolejne 2-3 dni, ponieważ metronidazol przenika do mleka matki.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Podczas przyjmowania leku Metronidazol Aurovitas mogą wystąpić senność, zawroty głowy, splątanie, widzenie lub słyszenie rzeczy, których nie ma (omamy), napady drgawkowe lub przejściowe problemy ze wzrokiem (takie jak niewyraźne lub podwójne widzenie). W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn ani narzędzi.

    Lek Metronidazol Aurovitas zawiera sód

    Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na każdą tabletkę, co oznacza, że lek uznaje się za

    „wolny od sodu”.

  4. Jak stosować lek Metronidazol Aurovitas

  5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

   Ze względu na niewystarczające dane dotyczące ryzyka mutagenności u ludzi lekarz dokładnie rozważy, czy możliwe będzie stosowanie metronidazolu dłużej niż przez zwykle zalecany czas.

   Zazwyczaj zalecane dawkowanie jest następujące:

   Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe (w chirurgii ginekologicznej lub jelita grubego)

   Metronidazol będzie podawany zapobiegawczo 24 godziny przed zabiegiem chirurgicznym do co

   najmniej 4 godzin po zamknięciu rany lub dłużej, w zależności od ryzyka zanieczyszczenia. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

   1 g w pojedynczej dawce, a następnie 500 mg co 8 godzin w ciągu 24 godzin przed zabiegiem; pooperacyjnie metronidazol dożylnie lub doodbytniczo, dopóki pacjent nie będzie mógł przyjmować tabletek.

   Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

   20-30 mg/kg masy ciała (mc.) w pojedynczej dawce podawanej 1 do 2 godzin przed zabiegiem.

   Wcześniaki urodzone przed 40. tygodniem ciąży:

   10 mg/kg mc. w pojedynczej dawce przed operacją.

   Zakażenie bakteriami beztlenowymi

   Metronidazol terapeutycznie można stosować sam lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi. Średni okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni.

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

   250-500 mg 3 razy na dobę.

   Dzieci w wieku powyżej 8 tygodni do 12 lat:

   Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi 20-30 mg/kg mc. w pojedynczej dawce lub w dawkach podzielonych 7,5 mg/kg mc. podawanych co 8 godzin. Dobowa dawka może zostać zwiększona do 40 mg/kg mc., w zależności od ciężkości zakażenia. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 7 dni.

   Dzieci w wieku poniżej 8 tygodni:

   15 mg/kg mc. na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych 7,5 mg/kg mc. podawanych co 12 godzin.

   U wcześniaków urodzonych przed 40 tygodniem ciąży może wystąpić kumulacja metronidazolu w pierwszym tygodniu życia, dlatego lekarz będzie monitorował stężenie metronidazolu w surowicy po kilku dniach stosowania.

   Rzęsistkowica

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

   2000 mg w pojedynczej dawce lub 250 mg trzy razy na dobę przez 7 dni lub 500 mg dwa razy na dobę, przez 5-7 dni.

   Uwaga: leczenie odbywa się jednocześnie u partnerów seksualnych.

   Dzieci w wieku poniżej 10 lat:

   40 mg/kg mc. doustnie w pojedynczej dawce lub 15-30 mg/kg mc. na dobę podzielone na 2-3 dawki przez 7 dni. Pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 2000 mg.

   Bakteryjne zapalenie pochwy Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

   500 mg rano i wieczorem przez 7 dni lub 2000 mg w pojedynczej dawce.

   Ameboza

   Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

   500 mg do 750 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat:

   200 mg do 400 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

   100 mg do 200 mg cztery razy na dobę przez 5-10 dni. Dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat:

   100 mg do 200 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni.

   Alternatywny schemat dawkowania dla tego schorzenia (dawka w mg na kg mc.):

   Dzieci w wieku od 1 do 10 lat: 35-50 mg/kg mc. w trzech podzielonych dawkach przez 5 do 10 dni,

   ale nie więcej niż 2400 mg na dobę.

   Lamblioza

   Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

   2000 mg raz na dobę przez 3 dni lub 500 mg dwa razy na dobę przez 7 do 10 dni. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat:

   1000 mg raz na dobę przez 3 dni. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

   600 mg do 800 mg raz na dobę przez 3 dni. Dzieci w wieku od 1 do 3 lat:

   500 mg raz na dobę przez 3 dni.

   Alternatywny schemat dawkowania dla tego schorzenia (dawka w mg na kg mc.):

   15-40 mg/kg mc. na dobę, podzielone na 2-3 dawki.

   Leczenie bakteryjnego zakażenia Helicobacter pylori (zwanego eradykacją)

   Metronidazol należy stosować przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami przepisanymi w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori.

   Dorośli: 500 mg 2 do 3 razy na dobę przez 7-14 dni.

   Dzieci i młodzież: 20 mg/kg mc. na dobę - nie więcej niż 500 mg dwa razy na dobę przez 7-14 dni.

   Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł Dorośli: 250 mg 3 razy na dobę przez 3 dni.

   Dzieci: 35-50 mg/kg mc. na dobę w trzech podzielonych dawkach przez trzy dni.

   Ostre zakażenie przyzębia

   Dorośli i młodzież powyżej 17 lat:

   250 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni. Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat:

   200-250 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni. Dzieci w wieku od 7 do 9 lat:

   100 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni.

   Dzieci w wieku od 3 do 6 lat:

   100 mg dwa razy na dobę przez 3-7 dni. Dzieci w wieku od 1 do 2 lat:

   50 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni.

   Sposób podawania Doustnie.

   Tabletkę można podzielić na równe dawki.

   W przypadku niektórych opisanych powyżej dawek istnieją również inne produkty lecznicze zawierające metronidazol o różnej mocy (tabletka powlekana, 250 mg) i innej postaci farmaceutycznej (roztwór do infuzji, 5 mg/ml).

   Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

   U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową może dochodzić do kumulacji leku w organizmie, dlatego lekarz zaleci zmniejszenie dawki dobowej do jednej trzeciej, podawanej raz na dobę.

   Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

   Zmniejszenie dawki u tych pacjentów nie jest konieczne.

   Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

   Lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, szczególnie w dużych dawkach.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Aurovitas

   W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   Pominięcie dawki leku Metronidazol Aurovitas

   W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeśli nadszedł już czas na przyjęcie następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego pacjenta.

   Częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są takie same jak u dorosłych.

   W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Metronidazol Aurovitas i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

   Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób):

   • Ciężka uporczywa biegunka (prawdopodobnie objaw ciężkiego zakażenia jelit zwanego rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego, patrz poniżej)

   • Ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości aż do wstrząsu anafilaktycznego

    Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

   • Liczba białych krwinek i płytek krwi może się zmniejszać podczas leczenia (granulocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia, trombocytopenia)

   • Zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie trzustki

   • Zaburzenia mózgu, brak koordynacji

   • Gorączka mózgowa nie spowodowana przez bakterie (aseptyczne zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych)

   • Ciężka zapalna wysypka na błonach śluzowych i skórze z gorączką, zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy, w bardzo rzadkich przypadkach aż do oderwania skóry na dużych obszarach (zespół Stevensa-Johnsona)

    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   • Łagodne do umiarkowanych reakcje nadwrażliwości, obrzęk twarzy, ust, gardła i (lub) języka (obrzęk naczynioruchowy)

   • Napad przymusowego patrzenia w górę z rotacją gałek ocznych, uszkodzenie lub zapalenie nerwów oczu

   • Zmniejszona liczba białych krwinek (leukopenia), ciężka niedokrwistość (niedokrwistość aplastyczna)

   • Drgawki, zaburzenia nerwowe, takie jak drętwienie, ból, uczucie włosienia lub mrowienie w rękach lub nogach

   • Toksyczna rozpływna martwica naskórka

   • Ostra niewydolność wątroby u pacjentów z zespołem Cockayne'a (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

    Inne działania niepożądane

    Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

   • Zakażenia drożdżakami (np. zakażenia narządów płciowych)

    Niezbyt częste (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

   • Ciemnienie moczu (z powodu metabolizmu metronidazolu)

    Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób):

   • Zmiany w EKG

    Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

   • Zaburzenia psychotyczne, w tym stany splątania, omamy

   • Ból głowy, zawroty głowy, senność, gorączka, zaburzenia widzenia i ruchu, zawroty głowy, wady mowy, drgawki

   • Zaburzenia widzenia, np. podwójne widzenie, krótkowzroczność

   • Zaburzenia czynności wątroby (takie jak zwiększenie aktywności niektórych enzymów i stężenia bilirubiny w surowicy)

   • Alergiczne reakcje skórne, takie jak świąd, pokrzywka

   • Ból stawów i mięśni

    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   • Wymioty, nudności, biegunka, zapalenie języka lub jamy ustnej, odbijanie i gorzki smak, metaliczny smak, ucisk nad żołądkiem, włochaty język

   • Trudności w połykaniu

   • Anoreksja

   • Smutny (przygnębiony) nastrój

   • Senność lub bezsenność, drżenie mięśni

   • Zaczerwienienie i swędzenie skóry (rumień wielopostaciowy)

   • Podrażnienie ściany żył (do stanu zapalnego żył i zakrzepicy) po podaniu dożylnym, stany osłabienia, gorączka

   Nagłe leczenie rzekomobłoniastego zapalenia jelit

   W przypadku ciężkiej uporczywej biegunki należy niezwłocznie poinformować lekarza, ponieważ może to być spowodowane rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego, poważnym schorzeniem, które należy natychmiast leczyć. Lekarz przerwie stosowanie metronidazolu i zapewni odpowiednie leczenie.

   Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych nasili się lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49

   21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Metronidazol Aurovitas

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Mertronidazol Aurovitas

 • Substancją czynną jest metronidazol.

  Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg metronidazolu.

 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas stearynowy.

Otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (5cps), makrogol 6000, makrogol 400.

Jak wygląda lek Metronidazol Aurovitas i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana

Białe lub prawie białe, podłużne tabletki powlekane, z wytłoczonymi literami „M” i „500” na jednej stronie i linią podziału na drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki powlekane leku Metronidazol Aurovitas są dostępne w blistrach zawierających 4, 14, 20, 28 lub 40 tabletek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Sokratesa 13D lokal 27

01-909 Warszawa

e-mail: medicalinformation@aurovitas.pl

Wytwórca/Importer:

APL Swift Services (Malta) Ltd.

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus 19, Venda Nova 2700-487 Amadora

Portugalia

Arrow Génériques

26 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja: MÉTRONIDAZOLE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé sécable Holandia: Metronidazol Auro 500 mg, filmomhulde tabletten

Polska: Metronidazol Aurovitas Portugalia: Metronidazol Generis

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2023

Reklama: