Reklama:

Bilagra

Substancja czynna: Bilastyna 20 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 20 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bilagra, 20 mg, tabletki

Bilastinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Bilagra i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Bilagra zawiera substancję czynną bilastynę, która działa przeciwhistaminowo.

   Lek Bilagra stosuje się w celu złagodzenia objawów kataru siennego (kichanie, świąd, wydzielina

   z nosa, zatkany nos oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) oraz innych postaci alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek może być również stosowany do leczenia swędzących wysypek skórnych (bąble lub pokrzywka).

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bilagra Kiedy nie stosować leku Bilagra

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bilastynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Bilagra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli

  u pacjenta występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek i pacjent przyjmuje inne leki (patrz „Lek Bilagra a inne leki”).

  Dzieci

  Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

  Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

  Lek Bilagra a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz tych, które wydawane są bez recepty.

  W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

  • ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)

  • erytromycyna (antybiotyk)

  • diltiazem (lek stosowany w chorobie wieńcowej)

  • cyklosporyna (lek stosowany w celu zmniejszenia aktywności układu odpornościowego, a tym samym uniknięcia odrzucenia przeszczepu lub zmniejszenia aktywności choroby w chorobach autoimmunologicznych i alergicznych, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry lub reumatoidalne zapalenie stawów)

  • rytonawir (w leczeniu AIDS)

  • ryfampicyna (antybiotyk).

  Lek Bilagra z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Nie należy przyjmować leku razem z jedzeniem ani z sokiem grejpfrutowym, ani innymi sokami owocowymi, ponieważ osłabia to działanie bilastyny. Aby uniknąć osłabienia działania leku należy:

  • połknąć tabletkę i poczekać godzinę przed zjedzeniem posiłku lub wypiciem soku owocowego lub

  • po jedzeniu lub wypiciu soku owocowego należy odczekać 2 godziny aby przyjąć tabletkę.

  Bilastyna w zalecanej dawce (20 mg) nie zwiększa senności wywołanej spożyciem alkoholu.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania bilastyny u kobiet w ciąży, w okresie karmienia piersią oraz wpływu na płodność.

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Przed zastosowaniem

  jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Wykazano, że przyjmowanie bilastyny w dawce 20 mg nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów u osób dorosłych. Jednak odpowiedź na leczenie u każdego pacjenta może być inna.

  Dlatego przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, należy sprawdzić, jak ten lek działa na pacjenta.

  Bilagra zawiera sód

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  1. Jak stosować lek Bilagra

  2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka u dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 12 lat i powyżej to 1 tabletka (20 mg) na dobę.

   • Tabletka do podawania doustnego.

   • Tabletkę należy przyjmować jedną godzinę przed lub dwie godziny po jakimkolwiek posiłku lub wypiciu soku owocowego (patrz punkt 2, „Lek Bilagra z jedzeniem, piciem i alkoholem”).

   • Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

    Odnośnie czasu leczenia, lekarz prowadzący określi rodzaj choroby i ustali jak długo należy przyjmować lek Bilagra.

    Stosowanie u dzieci

    Inne postaci tego leku – bilastyna 10 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej lub bilastyna 2,5 mg/mL roztwór doustny - są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat o masie ciała co najmniej 20 kg - należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

    Nie należy podawać bilastyny dzieciom w wieku poniżej 6 lat o masie ciała poniżej 20 kg, ponieważ brakuje wystarczających danych dotyczących stosowania.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bilagra

    W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Bilagra należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku lub ulotkę.

    Pominięcie przyjęcia leku Bilagra

    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

    Jeśli pominie się dawkę leku, należy pominiętą dawkę przyjąć możliwie jak najszybciej, a następnie powrócić do regularnego przyjmowania dawki o zwykłej porze.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje nadwrażliwości, w tym: trudności w oddychaniu, zawroty głowy,

   zapaść lub utrata świadomości, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i (lub) obrzęk i zaczerwienienie skóry, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

   Działania niepożądane, które mogą występować u dorosłych i młodzieży to:

   Często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób

 • ból głowy

 • senność

  Niezbyt często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób

 • nieprawidłowy zapis EKG

 • zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby

 • zawroty głowy

 • ból żołądka

 • zmęczenie

 • wzmożony apetyt

 • zaburzenia rytmu serca

 • wzrost masy ciała

 • nudności

 • lęk

 • uczucie suchości lub dyskomfortu w nosie

 • ból brzucha

 • biegunka

 • zapalenie żołądka (zapalenie ściany żołądka)

 • zawroty głowy (zawroty lub uczucie wirowania)

 • uczucie osłabienia

 • wzmożone pragnienie

 • duszność (trudności w oddychaniu)

 • suchość w ustach

 • niestrawność

 • świąd

 • opryszczka (opryszczka jamy ustnej)

 • gorączka

 • szumy uszne (dzwonienie w uszach)

 • zaburzenia snu

 • zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności nerek

 • zwiększone stężenie lipidów we krwi

  Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • kołatanie serca (uczucie bicia serca)

 • częstoskurcz (szybkie bicie serca)

 • wymioty.

  Działania niepożądane, które mogą występować u dzieci, to:

  Często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób

 • zapalenie błony śluzowej nosa (podrażnienie nosa)

 • alergiczne zapalenie spojówek (podrażnienie oczu)

 • ból głowy

 • ból żołądka (bóle brzucha, ból w nadbrzuszu)

  Niezbyt często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób

 • podrażnienie oczu

 • zawroty głowy

 • utrata przytomności

 • biegunka

 • nudności

 • obrzęk warg

 • wyprysk

 • pokrzywka

 • zmęczenie

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Bilagra

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Bilagra

 • Substancją czynną jest bilastyna. Każda tabletka zawiera 20 mg bilastyny.

 • Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu glinometakrzemian, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Bilagra i co zawiera opakowanie

Tabletki Bilagra są to okrągłe, białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy około 7 mm.

Tabletki pakowane są w blistry po 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek oraz w blistry jednodawkowe po 10x1, 20x1, 30x1 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Holandia

Wytwórca/Importer

Saneca Pharmaceuticals a.s. Nitrianska 100

920 27 Hlohovec Słowacja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: