Reklama:

Diohespan

Substancja czynna: Diosminum 1000 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 1000 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Diohespan, 1000 mg, tabletki

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Diohespan i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Diohespan zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa także drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe

   stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

   Wskazania do stosowania

 • Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych takich jak: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze, obrzęki.

 • Leczenie owrzodzeń w przebiegu niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych jako uzupełnienie innych metod terapii.

 • Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

  1. Informacje ważne przed przyjęciem leku Diohespan Kiedy nie przyjmować leku Diohespan:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Diohespan należy zwrócić się do lekarza.

  Jeżeli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

  Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

  Lek Diohespan a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

  Stosowanie leku Diohespan z jedzeniem i piciem

  Lek należy przyjmować podczas posiłków.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

  Ciąża

  Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłącznie z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady

  lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

  Karmienie piersią

  Ze względu na brak danych dotyczących przenikania leku Diohespan do mleka matki stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest niewskazane.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

  1. Jak przyjmować lek Diohespan

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lek do stosowania doustnego.

   Zalecana dawka

   Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych:

   1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku.

   Owrzodzenia w przebiegu niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych: 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku.

   Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu:

   3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia. Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diohespan

   W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

   Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

   Pominięcie przyjęcia leku Diohespan

   Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie przyjmowania leku Diohespan

   Brak danych dotyczących skutków przerwania leczenia.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

 • biegunka, niestrawność, nudności, wymioty;

 • zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie;

 • świąd, wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze), pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

  Wystąpienie któregokolwiek z ww. objawów niepożądanych nie powoduje konieczności odstawienia leku.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301,

  faks: + 48 22 49 21 309,

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Diohespan

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w oryginalnym opakowaniu.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Oznaczenia na blistrze:

   Lot – numer serii;

   EXP – termin ważności.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

   Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Diohespan

 • Substancją czynną leku jest diosmina.

  Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

 • Pozostałe składniki to: alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Jak wygląda lek Diohespan i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek z kreską dzielącą. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Tabletki pakowane są w blistry po 10 tabletek i tekturowe pudełko. Opakowanie leku to: 30 tabletek, 60 tabletek , 90 tabletek lub 120 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Szkolna 31

95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.06.2020

Reklama: