Reklama:

Nurofen Mięśnie i Stawy

Substancja czynna: Ibuprofenum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Plaster leczniczy , 200 mg
Reklama:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nurofen Mięśnie i Stawy, 200 mg, plaster leczniczy

Ibuprofenum

Do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 16 lat i powyżej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest Nurofen Mięśnie i Stawy i w jakim celu się go stosuje

  2. Substancją czynną leku jest ibuprofen. Ibuprofen należy do grupy leków określanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które działają przez zmianę odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę. Plaster leczniczy miejscowo dostarcza ibuprofen w sposób ciągły w miejscu bólu w ciągu 24 godzin od zastosowania.

   Lek Nurofen Mięśnie i Stawy jest wskazany do krótkotrwałego, objawowego leczenia ostrego bólu spowodowanego nagłym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen Mięśnie i Stawy Kiedy nie stosować leku Nurofen Mięśnie i Stawy:

   • jeśli pacjent jest uczulony na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek ze składników leku (wymienionych w punkcie 6),

    • jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu

     niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub kwasu acetylosalicylowego, np. astma, świszczący oddech, świąd, nieżyt nosa, wysypka skórna i obrzęk,

    • jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,

     Nie stosować leku Nurofen Mięśnie i Stawy na zranioną skórę (np. otarcia, skaleczenia, oparzenia skóry), zakażoną skórę, skórę objętą wysiękowym zapaleniem skóry lub egzemą, na oczy, wargi lub błonę śluzową.

     Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności

     Przed zastosowaniem leku Nurofen Mięśnie i Stawy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

    • jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub występuje u niego alergia,

    • jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka, choroby jelit, serca, nerek lub wątroby,

    • jeśli pacjentka jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży lub karmi piersią.

     Podczas stosowania leku Nurofen Mięśnie i Stawy

    • Po wystąpieniu pierwszych objawów jakiejkolwiek reakcji skórnej (wysypki, łuszczenia, pęcherzy) lub innych objawów reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać stosowanie plastra i skonsultować się z lekarzem.

    • Należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienie).

    • Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, może być bardziej podatny na wystąpienie działań niepożądanych.

    • Jeśli nie nastąpi poprawa, pacjent poczuje się gorzej lub pojawią się nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

    • Należy unikać narażania leczonego obszaru na działanie silnego źródła naturalnego i (lub) sztucznego światła (na przykład lamp opalających) w trakcie leczenia i przez jeden dzień po usunięciu plastra, w celu zmniejszenia ryzyka nadwrażliwości na światło.

     Dzieci i młodzież

     Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

     Nurofen Mięśnie i Stawy a inne leki

     Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym:

     • leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi,

     • leki rozrzedzające krew, np. warfaryna,

     • kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ - stosowane w stanach zapalnych i bólu.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy

    planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Nie stosować tego leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

    Jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży lub jeśli karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

    Nie są znane żadne szkodliwe skutki stosowania tego leku w okresie karmienia piersią. Nie należy jednak stosować plastra bezpośrednio na piersi, jeśli pacjentka karmi piersią.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Wpływ nieznany.

  4. Jak stosować lek Nurofen Mięśnie i Stawy

   Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka

   Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i powyżej:

   Jedna dawka równa jest jednemu plastrowi. Maksymalna dawka w okresie 24 godzin to jeden plaster.

   Nie stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

   Do stosowania na nieuszkodzoną skórę.

   Przed nałożeniem plastra zaleca się dokładne umycie i osuszenie miejsca aplikacji.

   Plaster można nakładać o dowolnej porze w ciągu dnia lub nocy, ale należy go usunąć i nakleić nowy plaster następnego dnia o tej samej porze.

   Plaster jest elastyczny i łatwo dopasowuje się do ruchomych powierzchni ciała, dlatego w razie potrzeby można go nakładać na staw lub w jego pobliżu. Plaster umożliwia wykonywanie normalnego ruchu.

   Nie należy:

   • przecinać plastra, należy go nakładać w całości,

   • stosować na uszkodzoną lub zranioną skórę,

   • pokrywać go innymi plastrami lub nieprzepuszczalnymi opatrunkami w tym bandażami

   • moczyć plastra.

   Sposób użycia

   Sample Image

   1. Czas trwania leczenia

   2. W razie potrzeby można stosować kilka dawek, jednakże przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów. Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 5 dni, należy zasięgnać porady lekarza.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Mięśnie i Stawy

    Przypadkowe przedawkowanie plastra leczniczego jest mało prawdopodobne.

    Należy zasięgnąć porady lekarskiej. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności lub wymioty, ból brzucha lub rzadziej biegunkę. Mogą wystąpić szumy uszne, bóle głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   3. Możliwe działania niepożądane

    Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią poniższe objawy:

    • objawy reakcji alergicznych, takich jak astma, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, świąd, nieżyt nosa lub wysypka skórna,

    • objawy nadwrażliwości i reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, obrzęk, łuszczenie, powstawanie pęcherzy lub owrzodzenie skóry.

     Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów lub objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

     Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

    • reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, pieczenie, świąd, pęcherze, podrażnienie lub sączenie

    • wrażliwość skóry na światło

    • astma, trudności w oddychaniu, duszność

    • ból brzucha lub inne problemy żołądkowe

    • zaburzenia nerek

     Zgłaszanie działań niepożądanych

     Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

     niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

     Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

     Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

     tel.: + 48 22 49 21 301,

     faks: + 48 22 49 21 309,

     e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

     Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   4. Jak przechowywać lek Nurofen Mięśnie i Stawy

    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku po

    EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C (2 plastry w saszetce) Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C (4 plastry w szaszetce)

    . Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres trwałości po pierwszym otwarciu saszetki: 6 miesięcy.

    Nie wyrzucać zużytego plastra do toalety.

    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

    Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nurofen Mięśnie i Stawy

   Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy plaster leczniczy zawiera 200 mg ibuprofenu. Pozostałe składniki to:

   - warstwa przylegająca:

   makrogol 400, makrogol 20000, lewomentol, kopolimer blokowy Styren-Izopren-Styren 22, poliizobutylen (PIB) 55k, poliizobutylen (PIB) 1100k, ester uwodornionej kalafonii z glicerolem, parafina ciekła

   -warstwa powlekająca:

   etylenu politereftalan, tkany

   -warstwa ochronna:

   etylenu politereftalan silikonowany

   Jak wygląda lek Nurofen Mięśnie i Stawy i co zawiera opakowanie

   Plaster leczniczy składa się z bezbarwnej, samoprzylepnej warstwy leku osadzonej na elastycznym, cielistym, tkanym nośniku o wymiarach 10 cm na 14 cm, z warstwą ochronną.

   Jedna saszetka zawiera 2 lub 4 plastry lecznicze.

   Wielkość opakowania: 2, 4, 6, 8 lub 10 plastrów leczniczych.

   Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

   Podmiot odpowiedzialny Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

   05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

   W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

   Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Tel: 801 88 88 07

   Importer

   RB NL Brands B.V. WTC Schiphol Airport Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Holandia

   Lek został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod następującymi nazwami:

   Belgia

   Nurofen Patch 200 mg pleister

   Francja

   Nurofenplast 200mg, emplâtre médicamenteux

   Niemcy

   Nurofen 24-Stunden Schmerzpflaster

   Irlandia

   Nurofen Durance 200mg Medicated Plaster

   Luksemburg

   Nurofen Patch 200 mg Emplâtre médicamenteux

   Wielka Brytania

   Nurofen Joint & Muscular Pain Relief 200mg Medicated Plaster

   Austria

   Nurofen 24-Stunden Schmerzpflaster

   Bułgaria

   Нурофен 200 mg лечебен пластир

   Cypr

   Nurofen Durance 200 mg Medicated plaster

   Czechy

   Nurofen

   Estonia

   Nurofen

   Grecja

   Nurofen Durance

   Chorwacja

   Nurofen 200 mg ljekoviti flaster

   Węgry

   Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz

   Włochy

   NUROFENBODY Dolore muscolare e articolare, 200 mg cerotto medicato

   Łotwa

   Nurofen 200 mg ārstnieciskais plāksteris

   Litwa

   Nuroflex 200 mg vaistinis pleistras

   Holandia

   Nurofen Pleister 200 mg.

   Polska

   Nurofen Mięśnie i Stawy

   Portugalia

   Nurofen Musc, 200 mg emplastro medicamentoso

   Rumunia

   Nurofen 200 mg emplastru medicamentos

   Słowacja

   Nurofen Pleister 200 mg.

   Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2021

Reklama: