Reklama:

Nux vomica-Homaccord

Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople doustne roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nux vomica-Homaccord

krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Nux vomica-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

  Nux vomica-Homaccord jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodnych dolegliwościach trawiennych (wzdęcia, odbijania).

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Nux vomica-Homaccord Kiedy nie przyjmować leku Nux vomica-Homaccord

  • jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Jeżeli objawy nie ustąpią lub nasilą się w ciągu 24 godzin należy koniecznie zasięgnąć porady lekarskiej.

   Dzieci i młodzież

   Nie podawać leku dzieciom do 12 lat.

   Nux vomica-Homaccord a inne leki

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Stosowanie Nux vomica-Homaccord z jedzeniem i piciem

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Nux vomica-Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   W zalecanych dawkach nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Nux vomica-Homaccord zawiera etanol

   Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u kobiet w ciąży, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

 4. Jak przyjmować lek Nux vomica-Homaccord

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka

  Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

  zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

  Sposób stosowania

  Doustnie.

  Krople można zmieszać z niewielką ilością wody. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

  Nie przekraczać zaleconej dawki.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nux vomica-Homaccord:

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia leku Nux vomica-Homaccord

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Nux vomica-Homaccord

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, Nux vomica-Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+4822 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, Strona

  internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Nux vomica-Homaccord

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: Termin ważności.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nux vomica-Homaccord

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Nux vomica-Homaccord są:

0,2 g

Strychnos nux vomica

D6

0,2 g

Strychnos nux vomica

D10

0,2 g

Strychnos nux vomica

D15

0,2 g

Strychnos nux vomica

D30

0,2 g

Strychnos nux vomica

D200

0,2 g

Strychnos nux vomica

D1000

0,2 g

Bryonia cretica

D4

0,2 g

Bryonia cretica

D6

0,2 g

Bryonia cretica

D10

0,2 g

Bryonia cretica

D15

0,2 g

Bryonia cretica

D30

0,2 g

Bryonia cretica

D200

0,2 g

Bryonia cretica

D1000

0,3 g

Lycopodium clavatum

D4

0,3 g

Lycopodium clavatum

D10

0,3 g

Lycopodium clavatum

D30

0,3 g

Lycopodium clavatum

D200

0,3 g

Lycopodium clavatum

D1000

0,3 g

Citrullus colocynthis

D4

0,3 g

Citrullus colocynthis

D10

0,3 g

Citrullus colocynthis

D30

0,3 g

Citrullus colocynthis

D200

Pozostałe składniki: etanol, woda oczyszczona. Lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Nux vomica-Homaccord i co zawiera opakowanie

Nux vomica-Homaccord jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu etanolu. Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego, z zakrętką i kroplomierzem, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o. ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

tel.: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: Logo firmy: -Heel

Kod opakowania:

Reklama: