Reklama:

Malia Kaszel

Postać farmaceutyczna: Syrop
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowani; informacja dla pacjenta

MALIA Kaszel, syrop

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwę objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

  się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek MALIA Kaszel i w jakim celu się go stosuje

  2. Malia Kaszel jest lekiem homeopatycznym w postaci syropu.

   Lek Malia Kaszel stosuje się w kaszlu towarzyszącym przeziębieniom i stanom grypopodobnym.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MALIA Kaszel Kiedy nie stosować leku MALIA Kaszel

  4. Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   W przypadku wystąpienia gorączki, duszności, kaszlu z odkrztuszaniem ropnej plwociny, kaszlu męczącego, utrzymującego się dłużej niż kilka dni należy skontaktować się z lekarzem.

   Lek może być stosowany u chorych na cukrzycę po konsultacji z lekarzem.

   Dzieci i młodzież

   Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania u dzieci do 6 lat.

   Lek MALIA Kaszel a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   Interakcje z innymi lekami są nieznane.

   MALIA Kaszel z jedzeniem i piciem

   Lek należy przyjmować 15 minut przed lub po posiłku.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży.

   Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Brak danych.

   Lek MALIA Kaszel zawiera sorbitol i etanol.

   W przypadku nietolerancji niektórych cukrów pacjent przez zażyciem powinien skonsultować się z lekarzem. Pojedyncza dawka leku dla dorosłych (10 ml) zawiera 8,64 g sorbitolu.

   Nie zaleca się stosowania u osób z chorobą alkoholową, pacjentów z chorobami wątroby i padaczką.

  5. Jak stosować lek MALIA Kaszel

  6. Dorośli: 1 miarka (10 ml) 3 do 5 razy na dobę.

   Stosowanie u dzieci i młodzieży

   Dzieci i młodzież od 6 do 18 lat: dawka jednorazowa - ½ miarki (5 ml) 3 do 5 razy na dobę. Przy dozowaniu syropu należy korzystać z dołączonej miarki(kieliszka z podziałką).

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MALIA Kaszel

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przekroczenie zalecanej dawki może nasilić działanie przeczyszczające lub może powodować zaburzenia trawienia.

   Pominięcie zastosowania leku MALIA Kaszel

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  7. Możliwe działania niepożądane

  8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy natychmiast poinformować lekarza.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

   Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa,

   Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  9. Jak przechowywać lek MALIA Kaszel

  10. „Termin ważności”.

   Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek MALIA Kaszel

 • Substancjami czynnymi leku są Euspongia officinalis D6, Euspongia officinalis D12, Cephaelis ipecacuanha D6, Cephaelis ipecacuanha D12, Drosera D6, Drosera D12, Bryonia D6, Dactylopius coccus D6, Atropa bella-donna D6, Kalium stibyltartaricum D8. 100g Syropu zawiera po 0,5 g każdej substancji czynnej.

 • Pozostałe składniki to: sorbitol 70% (E420),etanol, kwas cytrynowy (E330), trisodu cytrynian

(E331), Red Fruit (zawiera: maltodekstryny, gumę arabską E 414, glikol monopropylenowy, azorubinę E124, czerwień koszenilową E122), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek MALIA Kaszel i co zawiera opakowanie

Lek znajduje się w butelce z politereftalanu etylenu (PET) z zakrętką polietylenową (PE) w tekturowym pudełku. Butelka zawiera 150 ml syropu. Do butelki dołączony jest kieliszek propylenowy z podziałką o pojemności 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o. ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel.: 12 657 40 40

Fax: 12 657 40 40 wew. 34

e-mail: amara@amara.pl

Wytwórca:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: