Reklama:

Epilantin

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 50 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

EPILANTIN, 50 mg, tabletki powlekane EPILANTIN, 100 mg, tabletki powlekane EPILANTIN, 150 mg, tabletki powlekane EPILANTIN, 200 mg, tabletki powlekane Lacosamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek EPILANTIN i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek EPILANTIN

  2. Lek EPILANTIN zawiera lakozamid. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi, które są stosowane w leczeniu padaczki.

   • Ten lek został przepisany przez lekarza w celu zmniejszenia liczby napadów.

    W jakim celu stosuje się lek EPILANTIN

   • Lek EPILANTIN jest stosowany:

    • w monoterapii i w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat w leczeniu typu padaczki charakteryzującej się

     występowaniem napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych. W tym rodzaju padaczki napady początkowo dotyczą tylko jednej strony mózgu, mogą jednak następnie rozszerzyć się na inne obszary po obu stronach mózgu;

    • w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych (dużych napadów obejmujących utratę przytomności) u pacjentów z uogólnioną samoistną padaczką (rodzajem padaczki, który uważa się za mający podłoże genetyczne).

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku EPILANTIN Kiedy nie stosować leku EPILANTIN

   • jeśli pacjent ma uczulenie na lakozamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). W razie wątpliwości co do istnienia uczulenia, należy skonsultować się z lekarzem;

   • jeśli u pacjenta występuje pewien rodzaj zaburzeń pracy serca zwany blokiem przedsionkowo- komorowym II lub III stopnia.

    Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien przyjmować leku EPILANTIN. W razie wątpliwości, przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku EPILANTIN należy zwrócić się do lekarza jeśli:

   • pacjent myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak lakozamid, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. Jeśli kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;

   • u pacjenta występuje choroba serca, która dotyczy rytmu pracy serca - często jest on zwolniony, przyspieszony lub nieregularny (tj. blok przedsionkowo-komorowy, migotanie i trzepotanie przedsionków);

   • u pacjenta występuje ciężka choroba serca, taka jak niewydolność serca lub pacjent przeszedł zawał serca;

   • u pacjenta często występują zawroty głowy lub upadki. Lek EPILANTIN może powodować zawroty głowy, co może zwiększać ryzyko przypadkowego urazu lub upadku. Z tego względu należy zachować ostrożność do czasu przyzwyczajenia się organizmu do działania leku.

    Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku EPILANTIN należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie przyjmowania leku EPILANTIN należy zgłaszać lekarzowi przypadki wystąpienia nowego rodzaju napadów albo zaostrzeń istniejących napadów.

    Jeżeli pacjent przyjmuje lek EPILANTIN i wystąpią u niego objawy nieprawidłowej pracy serca (takie jak spowolnione, szybkie lub nieregularne tętno, kołatanie, skrócony oddech, uczucie oszołomienia, omdlenia), należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza (patrz punkt 4).

    Dzieci

    Lek EPILANTIN nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 2 lat z padaczką charakteryzującą się występowaniem napadów częściowych ani nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 4 lat z napadami toniczno-klonicznymi pierwotnie uogólnionymi. Skuteczność leku u dzieci w tym wieku nie jest jeszcze znana i nie wiadomo, czy jest dla nich bezpieczny.

    Lek EPILANTIN a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z

    następujących leków, które wpływają na pracę serca. Jest to spowodowane tym, że lek EPILANTIN również wpływa na pracę serca:

   • leki stosowane w chorobach serca;

   • leki stosowane w terapii niektórych rodzajów zaburzeń rytmu serca lub w niewydolności serca;

   • leki, które mogą spowodować wydłużenie odstępu PR (widoczne w zapisie pracy serca elektrokardiogramie EKG), takie jak leki stosowane w leczeniu padaczki lub bólu, np. karbamazepina, lamotrygina lub pregabalina.

    Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku EPILANTIN należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

    Należy także powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków. Mogą one zmniejszyć lub zwiększyć skuteczność leku EPILANTIN:

   • leki stosowane w zakażeniach grzybiczych, takie jak flukonazol, itrakonazol lub ketokonazol;

   • lek stosowany w zakażeniu wirusem HIV, takie jak rytonawir;

   • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takie jak klarytromycyna lub ryfampicyna;

   • lek roślinny stosowany w leczeniu łagodnego lęku i depresji - ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

    Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku EPILANTIN należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

    EPILANTIN z alkoholem

    Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pić alkoholu podczas stosowania leku EPILANTIN.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Kobiety w wieku rozrodczym powinny omówić z lekarzem kwestię stosowania antykoncepcji.

    Nie zaleca się przyjmowania leku EPILANTIN w czasie ciąży, ponieważ wpływ tego leku na przebieg ciąży i nienarodzone dziecko nie jest znany.

    Nie zaleca się karmienia dziecka piersią podczas stosowania leku EPILANTIN, ponieważ lek EPILANTIN przenika do mleka matki.

    Należy pilnie zasięgnąć porady lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę lub planuje ciążę. Lekarz pomoże zadecydować, czy należy przyjmować lek EPILANTIN.

    Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów. Nasilenie objawów choroby u matki może również zaszkodzić dziecku.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Nie należy prowadzić samochodu, jeździć rowerem ani używać narzędzi czy obsługiwać maszyn do momentu upewnienia się, jak lek wpływa na pacjenta. Jest to spowodowane tym, że lek EPILANTIN może powodować zawroty głowy lub niewyraźne widzenie.

  4. Jak stosować lek EPILANTIN

  5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dla dzieci bardziej odpowiednie mogą być inne postacie lakozamidu; należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Stosowanie leku EPILANTIN

   • Przyjmować lek EPILANTIN dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin.

   • Stosować lek mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

   • Połknąć tabletkę leku EPILANTIN, popijając szklanką wody.

   • Lek EPILANTIN można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

    Zazwyczaj rozpoczyna się leczenie od codziennej małej dawki, którą następnie lekarz powoli zwiększa przez kilka tygodni. Po osiągnięciu dawki, która jest skuteczna dla danego pacjenta, tak

    zwanej dawki podtrzymującej, pacjent będzie ją dalej codziennie stosował. EPILANTIN stosuje się w leczeniu długotrwałym. Należy kontynuować przyjmowanie leku EPILANTIN, dopóki lekarz nie zaleci jego zaprzestania.

    Jaką dawkę przyjmować

    Poniżej przedstawiono typowe zalecane dawki leku EPILANTIN dla pacjentów z różnych grup wiekowych i o różnej masie ciała. Lekarz może przepisać pacjentowi inną dawkę, jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

    Młodzież i dzieci o masie ciała co najmniej 50 kg oraz dorośli

    Stosowanie samego leku EPILANTIN (monoterapia)

    • Typowa dawka początkowa leku EPILANTIN wynosi 50 mg dwa razy na dobę.

    • Lekarz może również rozpocząć leczenie od dawki 100 mg dwa razy na dobę.

    • Lekarz może zwiększać stosowaną dawkę (podawaną dwa razy na dobę) co tydzień o 50 mg, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, wynoszącej między 100 mg i 300 mg na dobę, podawanej w dwóch dawkach na dobę.

     Stosowanie leku EPILANTIN z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (terapia wspomagająca)

    • Typowa dawka początkowa leku EPILANTIN wynosi 50 mg dwa razy na dobę.

    • Lekarz może zwiększać stosowaną dawkę (podawaną dwa razy na dobę) co tydzień o 50 mg, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, wynoszącej między 100 mg i 200 mg dwa razy na dobę.

    • Jeżeli pacjent waży co najmniej 50 kg, lekarz może zadecydować o rozpoczęciu podawania leku EPILANTIN od pojedynczej dawki nasycającej 200 mg. Następnie po 12 godzinach pacjent

     zacznie przyjmować stałą dawkę podtrzymującą.

     Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 50 kg

    • Stosowanie w leczeniu napadów częściowych: należy pamiętać, że leku EPILANTIN nie zaleca się dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

    • Stosowanie w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych: należy pamiętać, że leku EPILANTIN nie zaleca się dzieciom w wieku poniżej 4 lat.

    • Dawka zależy od masy ciała dziecka. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od podawania leku w syropie i tylko wtedy zmienia na tabletki, jeśli dziecko jest w stanie je połknąć i można uzyskać właściwą dawkę przy użyciu różnych mocy tabletek. Lekarz przepisze dziecku lek w postaci najbardziej dla niego odpowiedniej.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku EPILANTIN

    W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku EPILANTIN należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie próbować prowadzić pojazdu. U pacjenta mogą wystąpić:

   • zawroty głowy;

   • nudności lub wymioty;

   • napady (drgawki), zaburzenia rytmu serca, takie jak spowolniony, przyspieszony lub nieregularny rytm serca, śpiączka, obniżenie ciśnienia krwi z przyspieszoną czynnością serca i poceniem się.

    Pominięcie zastosowania leku EPILANTIN

   • W razie opóźnienia przyjęcia leku o mniej niż 6 godzin, należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę.

   • W razie opóźnienia przyjęcia leku o więcej niż 6 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy natomiast przyjąć następną dawkę leku EPILANTIN o zwykłej porze.

   • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

    Przerwanie stosowania leku EPILANTIN

   • Nie należy przerywać stosowania leku EPILANTIN bez konsultacji z lekarzem, ponieważ objawy padaczki mogą powrócić lub się nasilić.

   • Jeżeli lekarz zdecyduje zakończyć stosowanie leku EPILANTIN, poinformuje pacjenta, jak należy stopniowo zmniejszać dawkowanie.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Działania niepożądane ze strony układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, mogą być silniejsze po podaniu pojedynczej dawki nasycającej.

   Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

   Bardzo często: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

   • Ból głowy;

   • Zawroty głowy lub nudności (mdłości);

   • Podwójne widzenie.

    Często: mogące wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

   • Krótkie zrywy mięśnia lub grup mięśni (napady miokloniczne);

   • Trudności z koordynacją ruchów lub chodzeniem;

   • Zaburzenia równowagi, drżenie, mrowienie i drętwienie (parestezja) lub skurcze mięśni, skłonność do upadków lub powstawania siniaków;

   • Zaburzenia pamięci, zaburzenia myślenia lub problemy ze znalezieniem słów, splątanie;

   • Szybkie i niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs), niewyraźne widzenie;

   • Uczucie wirowania, wrażenie bycia pijanym;

   • Wymioty, suchość w jamie ustnej, zaparcia, niestrawność, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach (wzdęcia), biegunka;

   • Zaburzenia czucia (osłabienie czucia), zaburzenia mowy (zaburzenia artykulacji), zaburzenia uwagi;

   • Szumy uszne (takie jak: bzyczenie, dzwonienie czy świsty);

   • Drażliwość, trudności w zasypianiu, depresja;

   • Senność, zmęczenie lub osłabienie (astenia);

   • Świąd, wysypka.

    Niezbyt często: mogące wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

   • Zwolnienie pracy serca, kołatanie, nieregularne tętno lub inne zmiany w aktywności elektrycznej serca (zaburzenia przewodzenia);

   • Nadmiernie dobre samopoczucie, widzenie i/lub słyszenie nieistniejących rzeczy;

   • Reakcja alergiczna po przyjęciu leku, pokrzywka;

   • Nieprawidłowe wyniki badania krwi dotyczące wątroby (nieprawidłowa czynność wątroby, uszkodzenie wątroby);

   • Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie lub próba popełnienia samobójstwa: należy natychmiast powiadomić lekarza;

   • Uczucie złości lub pobudzenia;

   • Zaburzenia myślenia lub utrata kontaktu z rzeczywistością;

   • Ciężkie reakcje nadwrażliwości powodujące obrzęk twarzy, gardła, rąk, stóp, kostek lub dolnej części nóg;

   • Omdlenia;

   • Nieprawidłowe ruchy mimowolne (dyskinezy).

    Częstość nieznana: nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych

   • Nieprawidłowe szybkie tętno (tachyarytmia komorowa);

   • Ból gardła, wysoka temperatura ciała i częstsze występowanie zakażeń. Badania krwi mogą wykazać znaczące zmniejszenie liczby białych krwinek określonego typu (agranulocytoza);

   • Ciężka reakcja skórna, której może towarzyszyć wysoka temperatura i objawy grypopodobne, wysypka na twarzy, rozprzestrzeniająca się wysypka, obrzęk węzłów chłonnych (powiększone węzły chłonne). Badania krwi mogą wykazać zwiększone stężenie enzymów wątrobowych oraz liczby jednego z rodzajów białych krwinek (eozynofilia);

   • Rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona) i cięższa postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

   • Drgawki.

   Dodatkowe działania niepożądane u dzieci

   Do dodatkowych działań niepożądanych u dzieci należały: gorączka, katar (zapalenie jamy nosowej i gardła), ból gardła (zapalenie gardła), zmniejszony apetyt, zmiany zachowania, dziecko nie zachowuje się tak, jak zazwyczaj (nietypowe zachowanie) i brak energii (letarg). Uczucie senności jest bardzo

   częstym działaniem niepożądanym u dzieci i może występować u więcej niż 1 na 10 dzieci.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

   niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek EPILANTIN

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek EPILANTIN

 • Substancją czynną leku jest lakozamid.

  Jedna tabletka powlekana leku EPILANTIN, 50 mg zawiera 50 mg lakozamidu. Jedna tabletka powlekana leku EPILANTIN, 100 mg zawiera 100 mg lakozamidu. Jedna tabletka powlekana leku EPILANTIN, 150 mg zawiera 150 mg lakozamidu. Jedna tabletka powlekana leku EPILANTIN, 200 mg zawiera 200 mg lakozamidu.

 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, Krospowidon, Hydroksypropyloceluloza, Krzemionka koloidalna bezwodna, Stearynian magnezu.

Otoczka: Alkohol poliwinylowy (E1203), Makrogol 3350, Tytanu dwutlenek (E171), Talk, Żelaza tlenek czerwony (E172) (EPILANTIN, 50 mg i 150 mg), Żelaza tlenek żółty (E172) (EPILANTIN, 100 mg i 150 mg), Żelaza tlenek czarny (E172) (EPILANTIN, 50 mg, 100 mg i 150 mg), Indygokarmin lak aluminiowy (E132) (EPILANTIN, 50 mg, 150 mg i 200 mg).

Jak wygląda lek EPILANTIN i co zawiera opakowanie

EPILANTIN, 50 mg to różowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z grawerem “50” po jednej stronie i gładkie po drugiej, o wymiarach około 10,3 mm x 4,8 mm.

EPILANTIN, 100 mg to żółte, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z grawerem “100” po jednej stronie i gładkie po drugiej, o wymiarach około 13,1 mm x 6,1 mm.

EPILANTIN, 150 mg to beżowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z grawerem “150” po jednej stronie i gładkie po drugiej, o wymiarach około 15,2 mm x 7,1 mm.

EPILANTIN, 200 mg to niebieskie, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z grawerem “200” po jednej stronie i gładkie po drugiej, o wymiarach około 16,6 mm x 7,7 mm.

Jedno opakowanie leku zawiera 14, 28 lub 56 tabletek w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th km Marathonos Avenue 15351 Pallini Attiki

Grecja

Informacja o leku

tel.: 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: