Reklama:

Debridat

Postać farmaceutyczna: Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej , 7,87 mg/g