Reklama:

Nevirapine Mylan

Postać farmaceutyczna: Tabletki , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nevirapine Mylan, 200 mg, tabletki

Nevirapinum anhydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Nevirapine Mylan i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Nevirapine Mylan należy do grupy leków nazywanych przeciwretrowirusowymi i stosowany jest w leczeniu zakażeń wirusem nabytego braku odporności (HIV-1).

  Substancją czynną leku jest newirapina. Newirapina należy do grupy leków przeciwko wirusowi HIV, zwanych nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NNRTI). Odwrotna transkryptaza jest enzymem potrzebnym wirusowi HIV do namnażania się. Newirapina hamuje

  działanie odwrotnej transkryptazy. Poprzez zatrzymanie działania odwrotnej transkryptazy lek Nevirapine Mylan pomaga kontrolować zakażenie wirusem HIV-1.

  Lek Nevirapine Mylan jest wskazany w leczeniu osób zakażonych wirusem HIV-1: dorosłych, młodzieży i dzieci bez względu na wiek. Lek Nevirapine Mylan należy koniecznie przyjmować

  jednocześnie z innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Lekarz określi, które leki są najlepsze dla pacjenta.

  Jeśli lek Nevirapine Mylan przepisano dziecku, należy pamiętać, że wszystkie informacje

  zawarte w tej ulotce są adresowane do dziecka (w takim przypadku słowo ,,pacjent” należy rozumieć jako ,,dziecko”).

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nevirapine Mylan Kiedy nie stosować leku Nevirapine Mylan

  • jeśli pacjent ma uczulenie na newirapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

   (wymienionych w punkcie 6)

  • jeśli w przeszłości konieczne było przerwanie stosowania newirapiny z powodu:

   • ciężkiej wysypki skórnej

   • wysypki skórnej lub innych objawów, takich jak:

    • gorączka

    • powstawanie pęcherzy

    • opryszczkowe zapalenie jamy ustnej

    • zapalenie oka

    • obrzęk twarzy

    • obrzęk uogólniony

    • duszność

    • ból mięśni lub stawów

    • ogólne złe samopoczucie

    • ból brzucha

    • reakcje nadwrażliwości (alergiczne)

    • zapalenie wątroby

  • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby

  • jeśli w przeszłości konieczne było przerwanie stosowania newirapiny z powodu zmian czynności wątroby

  • jeśli pacjent przyjmuje preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Ten produkt ziołowy może spowodować utratę skuteczności leku Nevirapine Mylan.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Nevirapine Mylan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Podczas pierwszych 18 tygodni stosowania leku Nevirapine Mylan bardzo istotne jest, aby pacjent lub lekarz prowadzący zwracali uwagę na objawy ze strony wątroby i reakcje skórne, ponieważ mogą być one ciężkie lub nawet mogą zagrażać życiu. Największe ryzyko wystąpienia takich reakcji istnieje

   w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia.

  • W przypadku wystąpienia ciężkiej wysypki lub nadwrażliwości (reakcji alergicznych mogących wystąpić w postaci wysypki), której towarzyszą inne działania niepożądane, takie jak:

   • gorączka

   • powstawanie pęcherzy na skórze

   • opryszczkowe zapalenie jamy ustnej

   • stany zapalne oczu

   • obrzęk twarzy

   • obrzęki uogólnione

   • duszność

   • bóle mięśni lub stawów

   • ogólne złe samopoczucie

   • bóle brzucha

    należy przerwać stosowanie leku Nevirapine Mylan i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu lub prowadzić do zgonu. W przypadku wystąpienia

    któregokolwiek z łagodnych objawów wysypki bez innych reakcji, należy niezwłocznie powiadomić

    o tym lekarza, który może zdecydować o zaprzestaniu stosowania newirapiny.

    Zgłaszane były przypadki pacjentów stosujących newirapinę, u których wystąpiły potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica

    naskórka). Występowały one początkowo jako czerwonawe, przypominające tarcze plamy lub okrągłe plamy często z pęcherzami w centralnej części.

    Dodatkowe objawy obejmowały owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych, obrzęk twarzy i spojówek (czerwone i opuchnięte oczy). Tym, potencjalnie zagrażającym życiu wysypkom skórnym, często towarzyszą objawy grypopodobne (gorączka, ból mięśni lub stawów i ogólne złe samopoczucie). Wysypka może rozwijać się powodując rozprzestrzenianie się pęcherzy i łuszczenie się skóry.

    Jeśli u pacjenta, podczas stosowania newirapiny, wystąpił zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczno- rozpływna martwica naskórka, nie wolno ponownie rozpoczynać stosowania newirapiny. Jeśli wystąpiła wysypka lub inne objawy skórne, należy przerywać stosowanie leku Nevirapine Mylan

    i pilnie skontaktować się z lekarzem oraz poinformować go o stosowaniu tego leku.

  • W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby, takich jak:

   • utrata apetytu;

   • uczucie mdłości (nudności);

   • wymioty;

   • zażółcenie skóry (żółtaczka);

   • bóle brzucha;

    należy przerwać stosowanie leku Nevirapine Mylan i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

  • W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji ze strony wątroby, reakcji skórnych lub

   nadwrażliwości w trakcie stosowania newirapiny, nie należy nigdy przyjmować ponownie leku Nevirapine Mylan bez porozumienia z lekarzem. Należy stosować dawki leku Nevirapine Mylan zgodnie z zaleceniami lekarza. Jest to szczególnie ważne w ciągu pierwszych 14 dni leczenia (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Nevirapine Mylan”).

   Następujący pacjenci są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń wątroby:

   • kobiety

   • pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C

   • pacjenci z nieprawidłowymi wynikami testów wątrobowych

   • pacjenci ze zwiększoną liczbą komórek CD4 w czasie rozpoczynania stosowania newirapiny (u kobiet więcej niż 250 komórek/mm3, u mężczyzn więcej niż

    400 komórek/mm3)

   • wcześniej leczeni pacjenci z wykrywalnym poziomem HIV-1 w osoczu i zwiększoną liczbą komórek CD4 po rozpoczęciu stosowania newirapiny (więcej niż

  250 komórek/mm3 u kobiet, więcej niż 400 komórek/mm3 u mężczyzn).

  U niektórych pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia wirusem HIV (AIDS), u których w przeszłości występowało zakażenie oportunistyczne (choroby wskazującej na AIDS), objawy przedmiotowe i podmiotowe stanu zapalnego spowodowanego wcześniejszym zakażeniem mogą

  pojawić się wkrótce po rozpoczęciu leczenia anty-HIV. Uważa się, że objawy te wynikają z poprawy

  zdolności organizmu do odpowiedzi immunologicznej, co umożliwia zwalczanie zakażeń, które mogły występować nie dając wyraźnych objawów. W razie zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

  Oprócz zakażeń oportunistycznych, po rozpoczęciu przyjmowania leków stosowanych w zakażeniu HIV, mogą również wystąpić zaburzenia autoimmunologiczne (stan, w którym układ immunologiczny atakuje zdrowe tkanki organizmu). Zaburzenia autoimmunologiczne mogą wystąpić wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów infekcji lub innych objawów, takich jak osłabienie mięśni, osłabienie zaczynające się od dłoni i stóp i postępujące w kierunku tułowia, kołatanie serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy bezzwłocznie zawiadomić lekarza

  prowadzącego w celu rozpoczęcia niezbędnego leczenia.

  U pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe mogą wystąpić zmiany dotyczące tkanki tłuszczowej ciała. W przypadku zauważenia zmian dotyczących tkanki tłuszczowej ciała należy skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

  U niektórych pacjentów poddanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu może wystąpić choroba kości zwana martwicą kości (obumieranie tkanki kostnej spowodowane brakiem dopływu krwi do kości). Czas trwania skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego, stosowanie

  kortykosteroidów, picie alkoholu, ciężkie osłabienie układu odpornościowego oraz podwyższony wskaźnik masy ciała mogą być jednymi z wielu czynników ryzyka rozwoju choroby. Objawami

  martwicy kości są sztywność stawów, ból (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w poruszaniu się. Osoby, które zauważą u siebie którykolwiek z tych objawów, powinny zwrócić się do lekarza prowadzącego.

  Jeśli pacjent stosuje jednocześnie newirapinę i zydowudę należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczne sprawdzenie poziomu białych krwinek.

  Nie należy stosować newirapiny po ekspozycji na HIV, chyba że zostało zdiagnozowane i potwierdzone przez lekarza zakażenie wirusem HIV.

  Newirapina nie powoduje wyleczenia zakażenia wirusem HIV. Dlatego nadal rozwijać się mogą inne zakażenia oraz inne choroby związane z zakażeniem wirusem HIV. Należy systematycznie

  kontaktować się z lekarzem. Pacjent nadal może przenosić wirusa HIV podczas stosowania tego leku, pomimo, że skuteczna terapia przeciwretrowirusowa zmniejsza to ryzyko. Pacjent powinien omówić z lekarzem środki ostrożności konieczne w celu uniknięcia zakażania innych osób.

  W leczeniu wysypki związanej z przyjmowaniem newirapiny nie należy stosować prednizonu.

  W celu zapobiegania ciąży i zapobiegania przeniesieniu zakażenia wirusem HIV pacjentki

  przyjmujące doustne środki antykoncepyjne (np. „pigułki”) lub stosujące inne metody antykoncepcji hormonalnej podczas leczenia newirapiną powinny dodatkowo stosować mechaniczny środek antykoncepcyjny (np. prezerwatywy).

  Pacjentki w wieku pomenopauzalnym stosujące hormonalną terapię zastępczą powinny zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku Nevirapine Mylan.

  Jeśli pacjent przyjmuje ryfampicynę w celu leczenia gruźlicy, powinien zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem tego leku z newirapiną.

  Dzieci i młodzież

  Lek Nevirapine Mylan w tabletkach można stosować:

  • u dzieci w wieku 16 lat i starszych

  • u dzieci w wieku poniżej 16 lat o masie ciała 50 kg lub większej, lub u których wskaźnik powierzchni ciała wynosi powyżej 1,25 m2 (lekarz określi powierzchnię ciała).

  U dzieci o masie ciała mniejszej niż 50 kg lub u których wskaźnik powierzchni ciała wynosi poniżej 1,25 m2 (lekarz określi powierzchnię ciała) stosuje się lek w postaci zawiesiny doustnej.

  Lek Nevirapine Mylan a inne leki

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Nevirapine Mylan należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje

  przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty. Może być konieczne kontrolowanie, czy leki te nadal będą skuteczne, oraz dokonywanie niezbędnych zmian dawkowania. Należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania innych leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, które będą przyjmowane jednocześnie z lekiem Nevirapine Mylan.

  Nie należy stosować leku Nevirapine Mylan jeśli pacjent stosuje obecnie, lub stosował ostatnio:

  • preparaty dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum, leki stosowane w leczeniu depresji) W szczególności istotne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

  • ryfampycyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

  • ryfabutyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

  • antybiotyki makrolidowe, np. klarytromycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych)

  • flukonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)

  • ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)

  • itrakonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)

  • metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów)

  • warfaryna (lek zmniejszający krzepnięcie krwi)

  • hormonalne środki antykoncepcyjne (np. „pigułki”). Newirapina może zmniejszyć ich

   skuteczność. Jeśli są one stosowane do kontroli urodzeń, należy stosować dodatkowo skuteczne metody mechaniczne antykoncepcji (np. prezerwatywy).

  • inne leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. atazanawir, lopinawir/rytonawir, fosamprenawir, efawirenz, etrawiryna, rylpiwiryna, delawirdyna, zydowudyna, elwitegrawir/kobicystat)

  • boceprewir, telaprewir (leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C)

  Lekarz będzie dokładnie monitorował działanie leku Nevirapine Mylan oraz wszystkich powyższych leków, jeśli lek Nevirapine Mylan jest stosowany w skojarzeniu z tymi lekami.

  W przypadku dializy nerek lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki leku Nevirapine Mylan, ponieważ lek Nevirapine Mylan może być częściowo wypłukiwany z krwi podczas dializy.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Jeżeli pacjentka zaszła w ciążę lub jeśli planuje zajść w ciążę, powinna skontaktować się z lekarzem, w celu omówienia możliwych działań niepożądanych oraz rozważenia korzyści i ryzyka stosowania terapii przeciwretrowirusowej dla pacjentki oraz dziecka.

  W trakcie stosowania leku Nevirapine Mylan należy przerwać karmienie piersią. Zalecane jest, aby przerwać karmienie piersią w przypadku zakażenia wirusem HIV, ponieważ możliwe jest, że dziecko może zarazić się wirusem HIV przez mleko matki.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Podczas stosowania leku Nevirapine Mylan może wystąpić zmęczenie. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności, takich jak prowadzenie pojazdów, używanie narzędzi lub obsługiwanie maszyn. W razie wystąpienia zmęczenia należy unikać wykonywania potencjalnie

  niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub używanie narzędzi lub obsługiwanie maszyn.

  Lek Nevirapine Mylan zawiera laktozę i sód

  Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

 4. Jak stosować lek Nevirapine Mylan

 5. Nie należy przyjmować samego leku Nevirapine Mylan. Lek należy przyjmować jednocześnie, z co najmniej dwoma innymi lekami przeciwretrowirusowymi. Lekarz przepisze odpowiednie leki.

  Nevirapine Mylan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

  Lek Nevirapine Mylan należy przyjmować wyłącznie doustnie, popijając płynem. Nie żuć ani nie rozkruszać tabletek. Lek Nevirapine Mylan można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

  Jeśli pacjent ma problem z połykaniem tabletek, lek dostępny jest również w postaci zawiesiny doustnej.

  Dawkowanie

  Zalecana dawka to jedna tabletka 200 mg raz na dobę w ciągu pierwszych 14 dni leczenia (okres

  leczenia wstępnego). Po 14 dniach zalecana dawka wynosi jedną tabletkę 200 mg dwa razy na dobę.

  Bardzo ważne jest, aby przyjmować tylko jedną tabletkę leku Nevirapine Mylan na dobę przez pierwsze 14 dni leczenia. W przypadku wystąpienia wysypki w tym okresie, nie należy zwiększać dawki i należy skontaktować się lekarzem.

  Wykazano, że stosowanie 14-dniowego okresu leczenia wstępnego zmniejsza ryzyko wystąpienia wysypki skórnej.

  Lek Nevirapine Mylan musi zawsze być przyjmowany jednocześnie z innymi lekami

  przeciwretrowirusowymi. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi innych leków. Zalecenia te są dostępne w ulotkach dołączanych do tych leków.

  Przyjmowanie leku Nevirapine Mylan w tabletkach należy kontynuować przez czas zalecony przez lekarza.

  Jak opisano w punkcie 2 powyżej, lekarz będzie prowadził kontrolę skutków leczenia poprzez sprawdzanie wyników testów wątrobowych lub badanie występowania objawów niepożądanych, takich jak wysypka. Na podstawie wyników kontroli lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu lub

  zakończeniu stosowania leku Nevirapine Mylan. Lekarz może potem zalecić przyjmowanie mniejszej dawki leku.

  Stosowanie u dzieci i młodzieży

  Lek Nevirapine Mylan w tabletkach można stosować:

  • u dzieci w wieku 16 lat i starszych

  • u dzieci w wieku poniżej 16 lat o masie ciała 50 kg lub większej, lub u których wskaźnik powierzchni ciała wynosi powyżej 1,25 m2(lekarz określi powierzchnię ciała).

   U dzieci o masie ciała mniejszej niż 50 kg lub u których wskaźnik powierzchni ciała wynosi poniżej 1,25 m2 (lekarz określi powierzchnię ciała) zaleca się stosowanie leku w postaci zawiesiny doustnej.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nevirapine Mylan

   Nie należy stosować większej dawki leku Nevirapine Mylan niż zalecona przez lekarza i opisana w tej ulotce. Obecnie mało jest danych dotyczących skutków przedawkowania newirapiny, jednakże

   u pacjentów może występować zmęczenie, wymioty, nudności lub zawroty głowy, gorączka, ból głowy, wysypka skórna, zatrzymanie płynów w organizmie lub problemy z płucami. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Nevirapine Mylan należy skontaktować się

   z lekarzem.

   Pominięcie zastosowania leku Nevirapine Mylan

   Nie należy pomijać kolejnych dawek leku. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w ciągu 8 godzin, następną dawkę należy przyjąć najszybciej jak to możliwe. Jeśli pacjent przypomni sobie

   o pominiętej dawce po 8 godzinach, następną dawkę należy przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Nevirapine Mylan

   Przyjmowanie wszystkich dawek we właściwym czasie:

  • w znacznym stopniu zwiększa skuteczność zaleconego skojarzenia leków przeciwretrowirusowych

  • zmniejsza rozwój oporności wirusa HIV na leki przciwretrowirusowe.

  Ważne jest, aby zażywać lek Nevirapine Mylan ściśle według podanych wyżej zaleceń, dopóki lekarz nie podejmie decyzji o przerwaniu leczenia.

  Jeśli przyjmowanie leku Nevirapine Mylan zostanie przerwane na więcej niż 7 dni, lekarz zaleci ponowne rozpoczęcie leczenia od 14-dniowego okresu leczenia wstępnego (opisanego powyżej) przed powrotem do przyjmowania leku dwa razy na dobę.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. W trakcie leczenia zakażenia HIV może wystąpić zwiększenie masy ciała oraz stężenia tłuszczów (lipidów) i cukru (glukozy) we krwi. Jest to częściowo związane z poprawą stanu zdrowia oraz stylem życia, a w przypadku stężenia lipidów we krwi, czasami z samym stosowaniem leków do leczenia

  zakażenia HIV. Lekarz zleci badanie tych zmian.

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Jak wspomniano powyżej w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”, najważniejsze działania niepożądane w czasie stosowania leku Nevirapine Mylan to ciężkie i zagrażające życiu reakcje skórne oraz ciężkie uszkodzenie wątroby. Działania te występują głównie w ciągu pierwszych

  18 tygodni stosowania newirapiny. Jest to zatem ważny okres, w którym pacjent wymaga ścisłej kontroli przez lekarza.

  W przypadku zaobserwowania objawów wysypki należy natychmiast powiadomić lekarza.

  Jeśli występuje wysypka, wykazuje ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Jednakże, u niektórych chorych wysypka w postaci pęcherzy może mieć przebieg ciężki lub zagrażający życiu (zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka), zanotowano też przypadki zgonów.

  Odnotowano również wystąpienie osutki polekowej z eozynofilią i objawami układowymi (ang. Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS). Większość przypadków zarówno ciężkiej,

  jak i łagodnej lub umiarkowanej wysypki występuje w ciągu pierwszych sześciu tygodni leczenia.

  W przypadku wystąpienia wysypki oraz złego samopoczucia, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

  Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (alergiczne). Takie reakcje mogą wystąpić w postaci anafilaksji (ciężka postać reakcji alergicznej) z objawami, takimi jak:

  • wysypka

  • pokrzywka

  • obrzęk twarzy

  • trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)

  • wstrząs anafilaktyczny (nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu)

   Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić również w postaci wysypki lub innych działań niepożądanych, takich jak:

  • gorączka

  • powstawanie pęcherzy na skórze

  • opryszczkowe zapalenie jamy ustnej

  • stany zapalne oczu

  • obrzęk twarzy

  • obrzęki uogólnione, w tym obrzęk lub powieszenie węzłów chłonnych

  • duszność

  • bóle mięśni lub stawów

  • zapalenie narządów wewnętrznych

  • zmiany we krwi, w tym zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) lub zwiększenie liczby niektórych białych krwinek (eozynofilia)

  • ogólne złe samopoczucie

  • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek (niewydolność wątroby lub nerek)

   W przypadku wystąpienia wysypki lub innych objawów reakcji nadwrażliwości, należy niezwłocznie

   powiadomić o tym lekarza, ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu.

   Istnieją doniesienia o zaburzeniach czynności wątroby po zastosowaniu newirapiny, w tym kilka przypadków zapalenia wątroby, które mogą być nagłe i ostre (piorunujące zapalenie wątroby)

   i niewydolności wątroby, które mogą prowadzić do zgonu.

   Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby takich objawów jak:

  • utrata apetytu

  • nudności

  • wymioty

  • zażółcenie skóry (żółtaczka)

  • ból brzucha

   Wymienione poniżej działania niepożądane występowały u pacjentów przyjmujących newirapinę:

   Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

   • wysypka

    Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

    • bóle głowy

    • uczucie mdłości (nudności)

    • wymioty

    • bóle brzucha

    • luźne stolce (biegunka)

    • zmęczenie

    • gorączka

    • nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych

     Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

    • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)

    • obrzęk naczynioruchowy

    • bóle stawów

    • bóle mięśni

    • zmniejszona ilość fosforu we krwi

    • zwiększone ciśnienie krwi

    W przypadku zastosowania newirapiny w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi zanotowano również następujące objawy:

  • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub płytek krwi

  • zapalenie trzustki (objawy mogą obejmować silny ból w górnej brzucha, często z nudnościami (mdłości) i wymioty)

  • osłabione lub nietypowe odczucia skórne

  Objawy te są zwykle związane z zastosowaniem innych leków przeciwretrowirusowych i można oczekiwać ich wystąpienia w przypadku stosowania newirapiny w skojarzeniu z innymi lekami; jednakże jest mało prawdopodobne, aby mogły być wywoływane wyłącznie przez newirapinę.

  Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży

  Może wystąpić zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia), które częściej występuje u dzieci. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), które może mieć związek

  z leczeniem newirapiną, również występuje częściej u dzieci. Należy zwrócić szczególną uwagę na pojawienie się wysypki u leczonego dziecka. Nawet pozornie wyglądająca łagodna wysypka (na

  przykład od pieluch) może być wysypką związaną ze stosowaniem Nevirapine Mylan. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza leczącego dziecko.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.zdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Nevirapine Mylan

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:

  „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Ten lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nevirapine Mylan

 • Substancją czynną leku jest newirapina. Każda tabletka zawiera 200 mg newirapiny.

 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Nevirapine Mylan i co zawiera opakowanie

Tabletki 200 mg są białe lub białawe, owalne z linią podziału i wytłoczonymi oznakowaniami „NE 200” po jednej stronie (przedzielone linią podziału oddzielającą NE i 200) oraz „M” po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału ułatwia wyłącznie przełamanie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia leku na równe dawki.

Lek Nevirapine Mylan jest pakowany w blistry z folii PVC/Aluminium i tekturowe pudełka

zawierające po 14, 14 x 1 (blister z pojedynczą dawką), 30, 60, 60 x 1(blister z pojedynczą dawką), 100, 120 lub 200 tabletek lub w butelki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z polipropylenową zakrętką z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, zawierające 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S

117 Allèe des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan útca.1, Węgry

Mylan UK Healthcare Limited, Building 20, Station Close, Potters Bar, EN6 1TL, Wielka Brytania

Mylan Germany GmbH Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1 Bad Homburg v. d. Hoehe Hessen, 61352, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Tel: +48 22 54 66 400

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2020

Reklama: