Reklama:

Diprobase

Postać farmaceutyczna: Krem
Reklama:

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Diprobase, krem

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Diprobase i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Diprobase to krem o właściwościach łagodzących dolegliwości w chorobach skóry poddających się kortykoterapii.

   Lek Diprobase w postaci kremu może być stosowany wspomagająco w leczeniu kortykosteroidami alergicznych i zapalnych chorób skóry.

   Lek Diprobase w postaci kremu może być stosowany wspomagająco w kortykoterapii w następujących przypadkach:

   • w okresach remisji przewlekłych chorób skóry, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest konieczna,

   • w codziennej terapii jednocześnie ze stosowaniem kortykosteroidów,

   • w ostrych stanach zapalnych lub alergicznych skóry, w tym również skóry głowy, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest już konieczna.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprobase Kiedy nie stosować leku Diprobase:

 • w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania Diprobase należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Diprobase a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Diprobase zawiera chlorekrezol, alkohol cetostearylowy

Ze względu na zawartość chlorokrezolu, lek może powodować reakcje alergiczne.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

 1. Jak stosować lek Diprobase

 2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

  O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się cienką warstwą na skórę i delikatnie wmasowuje w skórę.

  Częstość stosowania leku powinna być ustalana przez lekarza, w zależności od wybranego schematu leczenia. Lek Diprobase krem może być stosowany tak często, jak jest to konieczne.

  W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek Diprobase

 6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 tygodni.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważnosci.

  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Diprobase:

Wazelinę białą, parafinę ciekłą, makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetostearylowy, sodu diwodorofosforan dwuwodny, chlorokrezol, sodu wodorotlenek, kwas fosforowy stężony, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Dirpobase i co zawiera opakowanie:

Tuba aluminiowa z zakrętką z HDPE, zawierająca 50 g kremu, w tekturowym pudełku. Pojemnik z PP z zakrętką z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 500 g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Tel.: +48 22 572 35 00

Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: