Reklama:

Lymphomyosot Heel

Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople doustne roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lymphomyosot Heel

krople doustne, roztwór

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Lymphomyosot Heel i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lymphomyosot Heel Kiedy nie przyjmować leku Lymphomyosot Heel

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy, powinien poinformować o tym lekarza.

   Inne leki i Lymphomyosot Heel

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Stosowanie Lymphomyosot Heel z jedzeniem i piciem

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Lymphomyosot Heel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

   Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Lymphomyosot Heel zawiera etanol

   Ten lek zawiera 150 mg alkoholu (etanolu) w 10 kroplach (35% v/v).

   Ilość w 10 kroplach tego leku odpowiada mniej niż 4 ml piwa lub 2 ml wina. Niewielka ilość alkoholu w tym leku nie spowoduje żadnych zauważalnych skutków.

   Lek jest szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u kobiet w ciąży, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

 4. Jak przyjmować lek Lymphomyosot Heel

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Sposób stosowania

  Krople można rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lymphomyosot Heel

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia dawki leku Lymphomyosot Heel

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Lymphomyosot Heel

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, Lymphomyosot Heel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Lymphomyosot Heel

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lymphomyosot Heel

Substancjami czynnymi w 100g kropli leku Lymphomyosot Heel są:

5 g

Myosotis arvensis

D4

5 g

Veronica officinalis

D4

5 g

Teucrium scorodonia

D4

5 g

Pinus sylvestris

D4

5 g

Gentiana lutea

D5

5 g

Equisetum hiemale

D4

5 g

Smilax

D6

5 g

Scrophularia nodosa

D4

5 g

Juglans regia ssp. regia

D4

5 g

Calcium phosphoricum

D12

5 g

Natrium sulfuricum

D5

5 g

Fumaria officinalis

D4

5 g

Levothyroxinum

D12

5 g

Araneus diadematus

D6

10 g

Geranium robertianum

D4

10 g

Nasturtium officinale

D4

10 g

Ferrum iodatum

D12

Lek zawiera etanol (35% V/V).

Jak wygląda lek Lymphomyosot Heel i co zawiera opakowanie

Lek Lymphomyosot Heel krople jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtym roztworem.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego z zakrętką i kroplomierzem , umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o. ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: Logo firmy: -Heel

Kod opakowania

Reklama: