Reklama:

Mucosa Comp.

Postać farmaceutyczna: Tabletki
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mucosa comp.

tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Mucosa comp. i w jakim celu się go stosuje Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Mucosa comp.

 3. Kiedy nie przyjmować leku Mucosa comp.

  • jeśli pacjent ma stwierdzona alergię na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6).

   Inne leki i Mucosa comp.

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Stosowanie Mucosa comp. z jedzeniem i piciem

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Mucosa comp. powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność

   Nie stosować w pierwszym trymestrze ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Mucosa comp. zawiera laktozę

   Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

 4. Jak przyjmować lek Mucosa comp.

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Sposób stosowania

  Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

  W przypadku, jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Mucosa comp.

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia leku Mucosa comp.

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Mucosa comp.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek Mucosa comp. może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne ze strony skóry. Należy wtedy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Mucosa comp.

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

  Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mucosa comp.

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Mucosa comp są:

Mucosa nasalis suis D8 1 mg, Mucosa oris suis D8 1 mg, Mucosa pulmonis suis D8 1 mg, Mucosa oculi suis D8 1 mg, Mucosa vesicae felleae suis D8 1 mg, Mucosa vesicae urinariae suis D8 1 mg, Mucosa pylori suis D8 1 mg, Mucosa duodeni suis D8 1 mg, Mucosa oesophagi suis D8 1 mg, Mucosa jejuni suis D8 1 mg, Mucosa ilei suis D8 1 mg, Mucosa coli suis D8 1 mg, Mucosa recti suis D8 1 mg, Mucosa ductus choledochi suis D8 1 mg, Ventriculus suis D8 1 mg, Pankreas suis D10 1 mg, Argentum nitricum D6 1 mg, Atropa bella-donna D10 1 mg, Oxalis acetosella D6 1 mg, Semecarpus anacardium D6 1 mg, Phosphorus D8 1 mg, Lachesis mutus D10 1 mg, Cephaelis ipecacuanha D8 1 mg, Strychnos nux-vomica D13 1 mg, Veratrum album D6 1 mg, Pulsatilla pratensis D6 1 mg, Kreosotum D12 1 mg, Sulfur D8 1 mg, Marsdenia cundurango D6 1 mg, Kalium bichromicum D8 1 mg, Hydrastis canadensis D6 1 mg, Mandragora e radice siccata D10 1 mg, Momordica balsamina D6 1 mg, Ceanothus americanus D4 1 mg

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza

Jak wygląda lek Mucosa comp. i co zawiera opakowanie

Mucosa comp. jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w pojemniku z polipropylenu z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel.: 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel.:+48 ( 22) 545 07 15

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: Logo firmy: -Heel

Kod opakowania

Reklama: