Reklama:

Lymphomyosot Heel

Postać farmaceutyczna: Tabletki
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lymphomyosot Heel

tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Lymphomyosot Heel i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lymphomyosot Heel Kiedy nie przyjmować leku Lymphomyosot Heel

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy powinien poinformować o tym lekarza.

   Inne leki i Lymphomyosot Heel

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Stosowanie Lymphomyosot Heel z jedzeniem i piciem

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Lymphomyosot Heel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Lymphomyosot Heel zawiera laktozę

   Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

 4. Jak przyjmować lek Lymphomyosot Heel

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Sposób stosowania

  Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

  W przypadku jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lymphomyosot Heel

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia dawki leku Lymphomyosot Heel

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Lymphomyosot Heel

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, Lymphomyosot Heel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych : Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 Strona

  internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl .

  .

  Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Lymphomyosot Heel

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lymphomyosot Heel

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Lymphomyosot Heel są:

15 mg Myosotis arvensis

D4

15 mg Veronica officinalis

D4

15 mg Teucrium scorodonia

D4

15 mg Pinus sylvestris

D4

15 mg Gentiana lutea

D5

15 mg Equisetum hiemale

D4

15 mg Smilax

D6

15 mg Scrophularia nodosa

D4

15 mg Juglans regia ssp.regia

D4

15 mg Calcium phosphoricum

D12

15 mg Natrium sulfuricum

D5

15 mg Fumaria officinalis

D4

15 mg Levothyroxinum

D12

15 mg Araneus diadematus

D6

30 mg Geranium robertianum

D4

30 mg Nasturtium officinale

D4

30 mg Ferrum iodatum

D12

Ponadto lek zawiera: stearynian magnezu, laktozę.

Jak wygląda lek Lymphomyosot Heel i co zawiera opakowanie Lek Lymphomyosot Heel jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek. Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 D

02-305 Warszawa

tel: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr

Logo firmy: -Heel Kod opakowania

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lymphomyosot Heel

tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Lymphomyosot Heel i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lymphomyosot Heel Kiedy nie przyjmować leku Lymphomyosot Heel

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy powinien poinformować o tym lekarza.

   Inne leki i Lymphomyosot Heel

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Stosowanie Lymphomyosot Heel z jedzeniem i piciem

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Lymphomyosot Heel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Lymphomyosot Heel zawiera laktozę

   Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

 4. Jak przyjmować lek Lymphomyosot Heel

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Sposób stosowania

  Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

  W przypadku jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lymphomyosot Heel

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia dawki leku Lymphomyosot Heel

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Lymphomyosot Heel

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, Lymphomyosot Heel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych : Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 Strona

  internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl .

  .

  Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Lymphomyosot Heel

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lymphomyosot Heel

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Lymphomyosot Heel są:

15 mg Myosotis arvensis

D4

15 mg Veronica officinalis

D4

15 mg Teucrium scorodonia

D4

15 mg Pinus sylvestris

D4

15 mg Gentiana lutea

D5

15 mg Equisetum hiemale

D4

15 mg Smilax

D6

15 mg Scrophularia nodosa

D4

15 mg Juglans regia ssp.regia

D4

15 mg Calcium phosphoricum

D12

15 mg Natrium sulfuricum

D5

15 mg Fumaria officinalis

D4

15 mg Levothyroxinum

D12

15 mg Araneus diadematus

D6

30 mg Geranium robertianum

D4

30 mg Nasturtium officinale

D4

30 mg Ferrum iodatum

D12

Ponadto lek zawiera: stearynian magnezu, laktozę.

Jak wygląda lek Lymphomyosot Heel i co zawiera opakowanie Lek Lymphomyosot Heel jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek. Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 D

02-305 Warszawa

tel: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr

Logo firmy: -Heel Kod opakowania

Reklama: