Reklama:

Vomitusheel

Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople doustne roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vomitusheel

krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Vomitusheel i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Vomitusheel

 3. Jak przyjmować lek Vomitusheel

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać lek Vomitusheel

 6. Zawartość opakowania i inne informacje

 1. Co to jest lek Vomitusheel i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

  Vomitusheel jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w nudnościach.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Vomitusheel Kiedy nie przyjmować leku Vomitusheel:

  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

  • w czasie ciąży

   Ostrzeżenia i środki ostrożności:

   Jeżeli wymienionym objawom towarzyszy gorączka i/lub dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, niedawno miało miejsce zranienie lub jeżeli objawy pogorszą się lub nie ustąpią w ciągu 24 godzin, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

   Dzieci i młodzież:

   Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat.

   Inne leki i Vomitusheel:

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Vomitusheel z jedzeniem i piciem:

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Vomitusheel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża i karmienie piersią:

   Nie stosować w czasie ciąży. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

   Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Vomitusheel zawiera etanol:

   Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,3 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

 4. Jak przyjmować lek Vomitusheel

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka to:

  Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

  Sposób stosowania:

  Krople można zmieszać z niewielką ilością wody. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

  Nie przekraczać zalecanej dawki.

  Czas stosowania:

  Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza. Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub wystąpią nowe, niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vomitusheel:

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia leku Vomitusheel:

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Vomitusheel:

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, Vomitusheel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Vomitusheel

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

  Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vomitusheel:

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Vomitusheel są:

10 g

Psychotria ipecacuanha

D4

10 g

Aethusa cynapium

D4

10 g

Strychnos nux-vomica

D4

15 g

Apomorphinum hydrochloricum

D6

25 g

Colchicum autumnale

D6

30 g

Strychnos ignatii

D6

Pozostałe składniki to: lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Vomitusheel i co zawiera opakowanie:

Vomitusheel jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu etanolu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła brązowego, z kroplomierzem i zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o. ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

tel.: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: logo firmy: -Heel

Kod opakowania

Reklama: