Reklama:

Tonsilotren

Postać farmaceutyczna: Tabletki
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tonsilotren

Tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Tonsilotren i w jakim celu się go stosuje

 2. Tonsilotren jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych migdałków podniebiennych.

  Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonsilotren Kiedy nie stosować leku Tonsilotren

  • jeśli pacjent ma uczulenie na chrom, rtęć, na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Jeśli pacjent ma chorobę tarczycy (nadczynność tarczycy) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

  Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji

  występujących w przeszłości. W przypadku wystąpienia gorączki, silnego bólu gardła, stwierdzenia zmian na migdałkach (np. zmiany ropne) zasięgnąć porady lekarza.

  Dzieci i młodzież

  Nie należy stosować leku Tonsilotren u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

  Lek Tonsilotren a inne leki

  Nie obserwowano interakcji z innymi lekami.

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Tonsilotren z jedzeniem i piciem

  Na działanie leku homeopatycznego niekorzystny wpływ mogą mieć ogólnie szkodliwe czynniki w stylu życia oraz środki pobudzające, alkohol i tytoń.

  Ciąża lub karmienie piersią

  Brak dostępnych danych, dotyczących bezpieczeństwa, dlatego nie zaleca się stosowania.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Brak danych.

  Tonsilotren zawiera laktozę („cukier mleczny”) i sacharozę

  Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 4. Jak stosować lek Tonsilotren

 5. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

  zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania leku:

  Dorośli i młodzież od 12 lat:

  Doustnie, zwykle 1-2 tabletki 3 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 7 dni.

  Tabletki należy przyjmować na pół godziny przed lub po posiłku i pozostawić je do powolnego rozpuszczenia w jamie ustanej.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tonsilotren:

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie zastosowania dawki leku Tonsilotren

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Tonsilotren

  Nie należy spodziewać się żadnych szkodliwych efektów po przerwaniu stosowania leku Tonsilotren.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko (<1/1000): reakcje skórne. Należy przerwać stosowanie leku Tonsilotren.

  Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wzmożone wydzielanie śliny. Należy wówczas przerwać stosowanie leku.

  Istniejące dolegliwości, mogą przejściowo się pogorszyć podczas stosowania preparatów homeopatycznych (początkowe pogorszenie). W przypadku pogorszenia dolegliwości podczas stosowania produktu należy przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

  Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Tonsilotren

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tonsilotren

Jedna tabletka (250 mg) zawiera następujące substancje czynne: Atropinum sulfuricum trit. D5 12,5 mg, Hepar sulfuris trit. D3 10 mg, Kalium bichromicum trit. D4 50 mg, Acidum silicicum trit. D2 5 mg, Hydrargyrum bijodatum trit. D8 25 mg.

Pozostałe składniki: sacharoza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Tonsilotren i co zawiera opakowanie

60 tabletek w opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

Deutsche Homöopathie-Union,

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alpen Pharma AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Al.Jerozolimskie 151, lok.1

02-326 Warszawa

tel. +48 22 822 22 14

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: