Reklama:

Respero Myrtol

Postać farmaceutyczna: Kapsułki dojelitowe miękkie , 300 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

RESPERO MYRTOL

300 mg, kapsułki dojelitowe, miękkie

Destylat z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych eukaliptusowego, pomarańczy słodkiej,

mirtu zwyczajnego i cytryny zwyczajnej.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Respero Myrtol i w jakim celu się go stosuje

  2. Respero Myrtol jest lekiem roślinnym. Rozluźnia on śluz i ułatwia oczyszczanie ze śluzu, czyniąc go łatwiejszym w odkrztuszaniu oraz zmniejsza stan zapalny.

   Wskazania do stosowania: Łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Respero Myrtol Kiedy nie przyjmować leku Respero Myrtol:

 • Jeśli u pacjenta występują stany zapalne żołądka, jelit lub dróg żółciowych lub jeśli pacjent cierpi z powodu ciężkiej choroby wątroby,

 • jeśli pacjent ma uczulenie na olejek eukaliptusowy, olejek z pomarańczy słodkiej, olejek mirtowy, olejek cytrynowy lub cyneol (główny składnik olejku eukaliptusa) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania Respero Myrtol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Jeśli objawy choroby utrzymują się lub ulegną pogorszeniu, lub jeśli wystąpi duszność lub gorączka lub jeśli pacjent rozpocznie odkrztuszanie śluzu zawierającego krew lub wydzielinę ropną, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

 • Pacjenci chorujący na astmę oskrzelową, koklusz lub inne schorzenia układu oddechowego, którym towarzyszy znaczna nadwrażliwość układu oddechowego, powinni przyjmować Respero Myrtol wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

  Lek Respero Myrtol a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

  Lek Respero Myrtol zawiera sorbitol i sód

  Kapsułki leku Respero Myrtol zawierają nie więcej niż 50 mg sorbitolu na kapsułkę. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka)

  nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku.

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  1. Jak przyjmować lek Respero Myrtol

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka

   Należy przestrzegać poniższych instrukcji dawkowania, w przeciwnym razie Respero Myrtol może nie być w pełni skuteczny!

   W ostrych stanach zapalnych dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat powinni przyjmować jedną kapsułkę 3-4 razy na dobę.

   Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

   Jak i kiedy przyjmować Respero Myrtol?

   Kapsułki leku roślinnego Respero Myrtol należy przyjmować bez rozgryzania, na około 30 minut przed posiłkiem, z dużą ilością płynu. Ostatnia dawka może zostać przyjęta przed snem.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Respero Myrtol

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje o wszelkich środkach, które mogą być wymagane. Działania niepożądane wymienione poniżej mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem.

   Pominięcie przyjęcia leku Respero Myrtol

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku Respero Myrtol według zaleceń lekarza lub zgodnie z opisem z instrukcji dawkowania.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do opisu częstości występowania działań niepożądanych używa się następujących określeń:

   Bardzo często: występują u więcej niż 1 pacjenta na 10

   Często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100

   Niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

   Rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

   Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

   Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

   Możliwe działania niepożądane:

   Niezbyt często mogą wystąpić przypadki dolegliwości żołądkowo-jelitowych, np. ból brzucha/uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, jak i rzadkie przypadki nudności, wymiotów lub biegunki.

   Rzadko zgłaszano wystąpienie reakcji nadwrażliwości (np. wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy, duszność lub zaburzenia krążenia krwi).

   W bardzo rzadkich przypadkach, jakiekolwiek kamienie obecne w nerkach lub drogach żółciowych mogą ulec przemieszczeniu.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek Respero Myrtol

  6. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25˚C.

   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Respero Myrtol

 • Substancją czynną leku jest destylat z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych eukaliptusowego, pomarańczy słodkiej, mirtu zwyczajnego i cytryny zwyczajnej.

  Jedna kapsułka zawiera 300 mg destylatu z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych: Eucalyptus globulus Labill. aetheroleum (eukaliptusowy olejek eteryczny), Citrus sinensis L. aetheroleum (pomarańczy słodkiej olejek eteryczny), Myrtus communis L. aetheroleum (mirtu zwyczajnego olejek eteryczny) i Citrus limon L. aetheroleum (cytryny zwyczajnej olejek eteryczny).

 • Pozostałe składniki to: olej rzepakowy, rafinowany, żelatyna, glicerol 85% (E 422), hypromelozy octano-bursztynian, trietylu cytrynian, sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), kwas solny (13%), sodu laurylosiarczan, talk, dekstryna, amonowy glicyryzynian.

Jak wygląda lek Respero Myrtol i co zawiera opakowanie

Naturalnie zabarwione, przezroczyste miękkie żelatynowe kapsułki.

Opakowanie zawierające 20 kapsułek dojelitowych, miękkich Opakowanie zawierające 50 kapsułek dojelitowych, miękkich Opakowanie zawierające 100 kapsułek dojelitowych, miękkich

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Straße 11

25551 Hohenlockstedt Niemcy

Tel.: + 49 48 26 59-0

Faks: + 49 48 26 59-109

e-mail: info@pohl-boskamp.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. ul. Zygmunta Słomińskiego 4

00-204 Warszawa, Polska

Tel.: +22 566 21 00, Faks: +22 566 21 01

e-mail: biuro@berlin-chemie.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: