Reklama:

Cerebrum comp.

Postać farmaceutyczna: Tabletki
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cerebrum comp.

tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Cerebrum comp. i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cerebrum comp.

 4. Kiedy nie przyjmować leku Cerebrum comp.

  • jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

   Inne leki i Cerebrum comp.

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach , które pacjent planuje przyjmować.

   Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Stosowanie Cerebrum comp. z jedzeniem i piciem

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Cerebrum comp. powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Cerebrum comp. zawiera laktozę

   Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

 5. Jak przyjmować lek Cerebrum comp.

 6. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Sposób stosowania

  Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

  W przypadku jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cerebrum comp.

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia dawki leku Cerebrum comp.

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Cerebrum comp.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, Cerebrum comp. może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

  Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Cerebrum comp.

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

  Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cerebrum comp.

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Cerebrum comp. są:

1 mg Cerebrum suis

D 8

1 mg Embryo suis

D 10

1 mg Hepar suis

D 10

1 mg Placenta suis

D 10

1 mg Kalium phosphoricum

D 6

1 mg Selenium

D 10

1 mg Thuja occidentalis

D 6

1 mg Strychnos ignatii

D 8

1 mg Acidum phosphoricum

D 10

1 mg Magnesium phosphoricum

D 10

1 mg Cinchona pubescens

D 4

1 mg Sulfur

D 10

1 mg Kalium bichromicum

D 8

1 mg Gelsemium sempervirens

D 6

1 mg Ruta graveolens

D 4

1 mg Arnica montana D 28

1 mg Aesculus hippocastanum

D 4

1 mg Semecarpus anacardium

D 6

1 mg Conium maculatum

D 12

1 mg Hyoscyamus niger

D 6

1 mg Aconitum napellus

D 6

1 mg Anamirta cocculus

D 4

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza

Jak wygląda lek Cerebrum comp. i co zawiera opakowanie Lek Cerebrum comp. jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek. Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel.: 0049 7221 501 00

faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. +48 (22) 545 07 15

e-mail:biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: Logo firmy: -Heel

Kod opakowania

Reklama: