Reklama:

Emend

Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej , 125 mg