Reklama:

TONSILLOPAS

Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople doustne roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tonsillopas

Krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Tonsillopas i w jakim celu się go stosuje

  2. Tonsillopas jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych gardła.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonsillopas Kiedy nie stosować leku Tonsillopas

 • jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

 • w chorobie alkoholowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tonsillopas należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przy objawach utrzymujących się przez dłuższy czas lub innych, niejasnych dolegliwościach należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 dni lub wynoszącej ponad 39ºC należy skonsultować się z lekarzem.

Z powodu braku wystarczających danych dotyczących stosowania u dzieci, nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat.

Decyzje o stosowaniu tego produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat powinien podjąć lekarz pediatra.

Produkt leczniczy Tonsillopas zawiera 25% (V/V) alkoholu.

Pojedyncza dawka (5 kropli) odpowiada 0,3 ml wina, 0,73 ml piwa lub 9,2 ml soku jabłkowego.

Nie stosować u osób uzależnionych od alkoholu, zachować ostrożność u osób z padaczką lub chorobami wątroby.

Lek Tonsillopas a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami, jednak w razie przyjmowania innych leków należy skonsultować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Tonsillopas z jedzeniem, piciem i alkoholem

Na działanie leków homeopatycznych mogą wpływać negatywnie: używki, alkohol, palenie tytoniu i produkty zawierające miętę.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji. Nie zaleca się stosowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt zawiera 25% (V/V) alkoholu i może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, zwłaszcza jeśli będzie przyjmowany w początkowej fazie choroby z dużą częstotliwością.

Po przyjęciu produktu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w powietrzu wydychanym.

Lek Tonsillopas zawiera etanol

Lek Tonsillopas zawiera 25% (V/V) etanolu.

Pojedyncza dawka (5 kropli) odpowiada 0,3 ml wina, 0,73 ml piwa lub 9,2 ml soku jabłkowego.

 1. Jak stosować lek Tonsillopas

 2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Podanie doustne.

  Jeśli nie zalecono inaczej:

  Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

  W początkowej fazie choroby, przy nasilonych dolegliwościach: 5 kropli doustnie co pół godziny lub co godzinę, jednak nie częściej niż 6 razy na dobę.

  Po częściowym ustąpieniu objawów należy ograniczyć częstość stosowania do 3 razy dziennie. W chorobach przewlekłych: 5 kropli doustnie 1-3 razy dziennie.

  Dla młodzieży powyżej 12 lat i dla dorosłych maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 30 kropli.

  Ponieważ produkt leczniczy Tonsillopas zawiera Baptisia tinctoria zawierającą toksyczne alkaloidy chinolizydynowe, nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeśli jednak lekarz zadecyduje inaczej, maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 20 kropli.

  Bez zalecenia lekarza nie stosować leku przez okres dłuższy niż jeden tydzień.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tonsillopas

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty i pokazać opakowanie produktu leczniczego oraz, jeśli to możliwe pozostałe krople.

  Pominięcie przyjęcia leku Tonsillopas

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Tonsillopas

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić reakcje skórne, należy wówczas przerwać stosowanie leku.

  W wyniku przyjmowania leku Tonsillopas może dojść do wzmożonego wydzielania śliny. W takim przypadku należy przerwać jego stosowanie.

  Podczas przyjmowania leku homeopatycznego może dojść do przejściowego pogorszenia się istniejących dolegliwości (początkowe pogorszenie). W takim przypadku należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek Tonsillopas

 6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie należy stosować leku Tonsillopas po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Warunki przechowywania

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tonsillopas

10 g (=10,3 ml) zawiera substancje czynne :

Baptisia D1

1 g

Hydrargyrum bicyanatum. D8

4 g

Ammonium bromatum D4

1 g

Kalium bichromicum D4

1 g

Kalium chloratum D2

1 g

Apisinum D6

2 g

Produkt zawiera 25% (V/V) etanolu

Jak wygląda lek Tonsillopas i co zawiera opakowanie

Butelka z barwnego szkła z kroplomierzem, zawierająca 20 ml lub 50 ml produktu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH Schiffenberger Weg 55

D- 35394 Giessen Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

SANUM POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kurza Stopka 5/c

70-535 Szczecin, Polska

tel. (91) 8123804,

tel./fax (91) 8123805

e-mail: sanum@sanum.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: