Reklama:

Liprolog Mix25 KwikPen

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , 100 j.m./ml