Reklama:

Maść arnikowa

Postać farmaceutyczna: Maść
Reklama:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO MAŚĆ ARNIKOWA

 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 3. Maść zawiera ekstrakt z Arnica chamissonis L. Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 5. Maść

 6. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

  1. Wskazania do stosowania

  2. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

   Pomocniczo w stłuczeniach (siniaki), skręceniach (z obrzękiem pourazowym), objawowo po ukąszeniach owadów oraz w dolegliwościach reumatycznych.

  3. Dawkowanie i sposób podawania

  4. Dawkowanie: smarować 2 – 4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

   Sposób podawania: podanie na skórę

  5. Przeciwwskazania

  6. Uczulenie na arnikę lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae = Asteraceae). Nie stosować na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę.

  7. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

  8. W przypadku wystąpienia wyprysków, pęcherzyków lub innych objawów stanu zapalnego skóry należy skonsultować się z lekarzem.

  9. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

  10. Nie znane

  11. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  12. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

   Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

  13. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

  14. Maść arnikowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn .

  15. Działania niepożądane

  16. Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

   Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

   Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309

   e-mail:ndl@urpl.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  17. Przedawkowanie

  18. W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

 7. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

   1. Właściwości farmakodynamiczne

   2. Nie były prowadzone badania farmakodynamiczne produktu.

   3. Właściwości farmakokinetyczne

   4. Nie były prowadzone badania farmakokinetyczne produktu.

   5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  Nie prowadzono badań przedklinicznych produktu leczniczego Maść arnikowa .

  Przyjmowanie Maści arnikowej zgodnie z zalecanym dawkowaniem

  oraz przestrzeganie przeciwwskazań warunkuje jego bezpieczeństwo stosowania.

 8. DANE FARMACEUTYCZNE

  1. Wykaz substancji pomocniczych

  2. Nie zawiera

  3. Niezgodności farmaceutyczne

  4. Nie dotyczy

  5. Okres ważności

  6. 12 miesięcy

  7. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

  8. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  9. Rodzaj i zawartość opakowania

  10. Pudełka polipropylenowe z wieczkiem polietylenowym w tekturowym pudełku, zawierające po 10 g i 25 g maści.

   Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  11. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

  12. Bez specjalnych wymagań

 9. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 10. Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA mgr Irena Ocioszyńska

  02-495 Warszawa, ul. J. Michałowicza 85

  tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15

  e-mail: info@elissa.pl

 11. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 12. R/0476

 13. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 14. Data wydania pierwszego pozwolenia 02 .09.1992 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia 08 04 2013 r.

 15. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Reklama: